OKRUHY Z DISCIPLINY

VEŘEJNÉ VETERINÁŘSTVÍ

 

1)              Právní předpisy, obecně závazné právní předpisy, druhy obecně závazných právních předpisů, vnitřní předpisy. Význam právních norem. Vztah právních předpisů k veterinární péči.

2)              Právní předpis, právní norma, působnost, platnost, účinnost, publikace, vztah k oblasti veterinární péče.

3)              Organizace zákonodárné, výkonné, soudní moci. Význam zákonodárné, výkonné a soudní moci ve veterinární péči.

4)              Přehled nejdůležitějších právních předpisů z oblasti veterinární péče, jejich obsah a význam.

5)              Zákon o veterinární péči, jeho obsah a význam.

6)              Právní předpisy - péče o prostředí pro chov zvířat, chov zvířat, výživa zvířat. Veterinární dozor.

7)              Právní předpisy - onemocnění zvířat, terapie zvířat. Ověřování, výroba, dovoz, uvádění do oběhu veterinárních přípravků a léčiv. Veterinární dozor nad výrobou a používáním veterinárních léčiv a přípravků.

8)              Právní předpisy - nákazy zvířat. Veterinární dozor nad předcházením, zjišťováním, zdoláváním nákaz.

9)              Právní předpisy - přemisťování zvířat, svody zvířat. Veterinární dozor.

10)           Poranění člověka zvířetem. Obsah a význam právních předpisů, které se vztahují k poranění člověka zvířetem.

11)           Právní předpisy - veterinární asanace. Obsah veterinární asanace, dozor nad veterinární asanací.

12)           Veterinární asanace - sběr, svoz, zpracování a neškodné odstraňování kadaverů a odpadů živočišného původu, odchyt toulavých zvířat. Veterinární dozor nad sběrem, svozem, zpracováním a odstraňováním kadaverů.

13)           Právní předpisy - dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Povinnosti při provádění DDD.

14)           Právní předpisy - odchyt toulavých zvířat, povinnosti při odchytu toulavých zvířat, provádění odchytu toulavých zvířat.

15)           Zdravotní nezávadnost živočišných produktů. Veterinární dozor nad výrobou, zpracováním, ošetřováním, skladováním, přepravou a prodejem živočišných produktů.

16)           Právní předpisy a organizace a veterinární péče při porážení jatečných zvířat a prohlídce masa a orgánů jatečných zvířat.

17)           Právní předpisy a organizace veterinární péče při vyšetřování zvěře a zvěřiny, zvířat farmových chovů a masa těchto zvířat.

18)           Právní předpisy a organizace veterinární péče při vyšetřování nutrií, králíků a masa těchto zvířat.

19)           Právní předpisy a organizace veterinární péče při vyšetřování ryb, korýšů a měkkýšů.

20)           Právní předpisy a organizace veterinární péče při vyšetřování mléka a mléčných výrobků.

21)           Právní předpisy a organizace veterinární péče při vyšetřování vajec a vaječných výrobků.

22)           Mimořádná veterinární opatření.

23)           Závazné pokyny.

24)           Závazné posudky.

25)           Veterinární ochrana státního území. Veterinární administrativa při dovozu, vývozu, průvozu.

26)           Veterinární pohraniční kontrola. Veterinární kontrola v místě původu a v místě určení při veterinární ochraně hranic.

27)           Orgány veterinární péče a jejich význam a činnost. Orgány veterinární správy a jejich význam a činnost.

28)           Státní veterinární správa. Administrativa vydávaná Státní veterinární správou.

29)           Krajská veterinární správa, postavení, působnost, organizační uspořádání, činnost krajské veterinární správy. Administrativa vydávaná krajskou veterinární správou.

30)           ÚSKVBL, postavení, působnost, organizační uspořádání, činnost. Administrativa vydávaná ÚSKVBL.

31)           Výkon odborné veterinární činnosti právnickými a fyzickými osobami. Veterinární dozor nad výkonem veterinárních činností právnickými a fyzickými osobami.

32)           Zákon o Komoře veterinárních lékařů ČR, jeho obsah a význam, orgány KVL.

33)           Zákon o potravinách.

34)           Vyhlášky upravující obecné požadavky na potraviny.

35)           Vyhláška, kterou se provádí zákon o potravinách pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

36)           Vyhláška, kterou se provádí zákon o potravinách pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny,  mražené krémy,  jedlé tuky a oleje.

37)           Vyhláška, kterou se provádí zákon o potravinách pro zmrazené potraviny.

38)           Vyhláška, kterou se provádí zákon o potravinách pro med. Vyhláška, kterou se provádí zákon o potravinách pro medovinu.

39)           Zákon o státní kontrole. Zákon o potravinách z pohledu dozoru nad potravinami. Zákon o veterinární péči z pohledu dozoru nad potravinami. Zákon o ochraně veřejného zdraví z pohledu dozoru nad potravinami. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Zákon o obchodní inspekci.

40)           Zákon o ochraně spotřebitele. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

41)           Zákon o ochraně veřejného zdraví – orgány ochrany veřejného zdraví.

42)           Zákon o ochraně veřejného zdraví – dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

43)           Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. Vyhláška o požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní hygieny a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

44)           Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

45)           Zákon na ochranu zvířat proti týrání.

46)           Ochrana zvířat obecně - právní předpisy.

47)           Ochrana hospodářských zvířat.

48)           Ochrana zvířat v zájmových chovech.

49)           Ochrana volně žijících zvířat.

50)           Ochrana pokusných zvířat.

51)           Ochrana zvířat při přepravě

52)           Program ochrany zvířat, Veterinární dozor nad ochranou  zvířat proti týrání - kontroly inspektorů, evidence,  vyhodnocování, přestupková a správní řízení, trestní řízení.

53)           Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, jeho obsah a význam, prováděcí vyhláška.

54)           Zákon o krmivech a prováděcí vyhlášky k zákonu o krmivech.

55)           Zákon o léčivech a prováděcí vyhlášky z pohledu veterinární péče.

56)           Zákon o návykových látkách a prováděcí vyhlášky z pohledu veterinární péče.

57)           Zákon o chemických látkách a prováděcí vyhlášky ve vztahu k veterinární péči.

58)           Atomový zákon a prováděcí vyhlášky z pohledu veterinární péče.

59)           Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a prováděcí vyhlášky.

60)           Zákon o ekologickém zemědělství a prováděcí vyhláška.

61)           Zákon o odpadech a prováděcí vyhlášky.

62)           Zákon o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška.

63)           Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a prováděcí vyhláška.

64)           Zákon o myslivosti a prováděcí vyhlášky.

65)           Zákon o rybářství a prováděcí vyhláška.

66)           Zákon o rostlinolékařské péči a vyhláška o ochraně včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin.

67)           Znalec, znalecká činnost, znalecký posudek.

68)           Správní řád, jeho obsah a význam. Správní řízení - správní orgány, účastníci řízení, účast na řízení (předvolání, předvedení), lhůty, doručování. Správní řízení - průběh správního řízení.

69)           Správní řízení - sepisování protokolu. Správní řízení - správní rozhodnutí, přezkoumání rozhodnutí, výkon rozhodnutí.

70)           Zákon o přestupcích, jeho obsah a význam (působnost zákona, orgány projednávající přestupky, řízení o přestupcích). Zákon o přestupcích - přestupek, odpovědnost za přestupek, zánik odpovědnosti za přestupek, sankce. Zákon o přestupcích - řízení o přestupcích. Přestupky na úseku veterinární péče a související s výkonem veterinární činnosti.

71)           Zákon o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky ve vztahu k výkonu veterinární péče, a vyhláška o osvobození od správních poplatků.

72)           Trestní zákon, jeho obsah a význam (působnost, orgány projednávající trestné činy, trestní řízení). Trestní zákon - příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, trestný čin, trest, výměra trestu. Trestní zákon - trestné činy související s výkonem veterinární činnosti.

73)           Poskytování veterinární péče - první pomoci, poskytování veterinární péče bez souhlasu chovatele, poskytování veterinární péče se souhlasem chovatele.

74)           Občanský zákoník v souvislosti s veterinární péčí. Právní vztahy mezi soukromým veterinárním lékařem a chovatelem upravené občanským zákoníkem. Smlouvy uzavírané veterinárním lékařem podle občanského zákoníku.

75)           Obchodní zákoník v souvislosti s veterinární péčí. Právní vztahy mezi soukromým veterinárním lékařem a chovatelem upravené obchodním zákoníkem. Smlouvy uzavírané veterinárním lékařem podle obchodního zákoníku.

76)           Odpovědnost za vadný odborný veterinární úkon podle občanského zákoníku. Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku.

77)           Odpovědnost za vadný odborný veterinární úkon podle obchodního zákoníku. Odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku.

78)           Zákon o živnostenském podnikání v souvislosti s veterinární péčí.

79)           Evropská veterinární asociace (FVE), Světová veterinární asociace (WVA), Světové a evropské veterinární asociace, OIE, FAO, WHO.

80)           Evropské Unie a právní předpisy Evropské Unie, Instituce Evropské unie. Právní předpisy Evropské unie.