Veterinární a související legislativa

 Základní,   Zdraví zvířat,   Potraviny,   Krmiva,   Rostlinolékařská péče,   Léčiva,   Návykové látky,   Chemické látky,   Ionizující záření,   Šlechtění a plemenitba,   Přeprava,   Ochrana zvířat proti týrání,   Ochrana životního prostředí,   Odpady,   Obaly,   Ochrana přírody a krajiny,   Myslivost,   Rybářství,   Ochrana zdraví lidí,   Znalci a tlumočníci  Ostatní, Předpisy EU

 

Základní

 

č. 1/1993 Sb. (ústavní zákon), Ústava České republiky

č. 2/1993 Sb. (usnesení předsednictva ČNR), o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

č. 4/1993 Sb. (ústavní zákon), o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

č. 347/1997 Sb. (ústavní zákon), o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

č. 2/1969 Sb. (zákon), o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

č. 166/1993 Sb. (zákon), o Nejvyšším kontrolním úřadu

č. 272/1996 Sb., (zákon), kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

Č. 129/2000 Sb. (zákon), o krajích (krajské zřízení)

č. 128/2000 Sb. (zákon), o obcích (obecní zřízení)

č. 131/2000 Sb. (zákon), o hlavním městě Praze

č. 132/2000 Sb. (zákon), o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

č. 512/2002 Sb., (vyhláška), o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

č. 106/1999 Sb. (zákon), o svobodném přístupu k informacím,

č. 364/1999 Sb. (nařízení vlády), kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

č. 273/2008 Sb. (zákon), o policii České republiky

č. 553/1991 Sb. (zákon), o obecní policii

č. 6/2002 Sb. (zákon), o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)  

č. 309/1999 Sb. (zákon), o Sbírce zákonů České republiky a o Sbírce mezinárodních smluv

č. 76/2002 Sb. (zákon), o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

č. 288/2013 Sb. (vyhláška), o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

č. 145/2008 Sb. (nařízení vlády), kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

č. 234/2014 Sb. (zákon), o státní službě

č. 159/2006 Sb. (zákon), o střetu zájmů

č. 18/2004 Sb. (zákon), o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

č. 213/2004 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství

 

Zdraví zvířat

 

č. 166/1999 Sb. (zákon), o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

č. 289/2007 Sb. (vyhláška), o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství účinné znění od 1.5.2020

č. 128/2009 Sb. (vyhláška), o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

č. 290/2003 Sb. (vyhláška), o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

č. 291/2003 Sb. (vyhláška), o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech

č. 94/2010 Sb. (vyhláška), o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů

č. 82/2014 Sb. (vyhláška), o kadáverech zvířat v zájmovém chovu  

č. 309/2011 Sb. (vyhláška), o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa

č. 34/2013 Sb. (vyhláška), o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů

č. 342/2012 Sb. (vyhláška), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

č. 342/2012 Sb. (vyhláška), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností účinné znění od 15.3.2020

č. 389/2017 Sb. (vyhláška), o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

č. 299/2003 Sb. (vyhláška), o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

č. 329/2003 Sb. (vyhláška), o informačním systému Státní veterinární správy

č. 227/2008 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)

č. 379/2003 Sb. (vyhláška), o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

č. 380/2003 Sb. (vyhláška), o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

č. 290/2008 Sb. (vyhláška), o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů

č. 382/2003 Sb. (vyhláška), o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

č. 202/2004 Sb. (vyhláška), o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat

č. 356/2004 Sb. (vyhláška), o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

č. 389/2004 Sb. (vyhláška), o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb.,  o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

č. 36/2007 Sb. (vyhláška), o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb. , o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů

č. 18/2018 Sb. (vyhláška), o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

č. 313/2014 Sb. (vyhláška), o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

č. 381/1991 Sb. (zákon), o Komoře veterinárních lékařů České republiky

49935/2019-MZE-18142 (Opatření obecné povahy), Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020

 

Potraviny

 

č. 110/1997 Sb. (zákon), o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

č. 296/1997 Sb., (vyhláška) kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

č. 133/2004 Sb. (vyhláška), o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu

č. 58/2018 Sb. (vyhláška), o doplňcích stravy a složení potravin 

č. 253/2018 Sb. (vyhláška), o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

č. 417/2016 Sb. (vyhláška), o některých způsobech označování potravin

č. 366/2005 Sb. (vyhláška), o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

č. 69/2016 Sb. (vyhláška), o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

č. 76/2003 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony

č. 397/2016 Sb. (vyhláška), o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

č. 329/1997 Sb. (vyhláška), kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob  a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena

č. 330/1997 Sb. (vyhláška), kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny

č. 398/2016 Sb. (vyhláška), o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici

č. 157/2003 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování

č. 172/2015 Sb. (vyhláška), o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin

č. 333/1997 Sb. (vyhláška), kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta zrušena od 1.2.2020

č. 18/2020 Sb. (vyhláška), o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

č. 248/2018 Sb. (vyhláška), o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí

č. 475/2002 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)

č. 275/2004 Sb. (vyhláška), o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy

č. 231/2016 Sb., (vyhláška), o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

č. 54/2004 Sb., (vyhláška), o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

č. 211/2019 Sb., (vyhláška) o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti 

č. 146/2002 Sb. (zákon), o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

č. 64/1986 Sb. (zákon), o České obchodní inspekci

č. 634/1992 Sb. (zákon), o ochraně spotřebitele

č. 255/2012 Sb. (zákon), o kontrole (kontrolní řád)

č. 22/1997 Sb. (zákon), o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

č.. 173/1997 Sb. (nařízení vlády), kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

č. 179/1997 Sb. (nařízení vlády), kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku

č. 20/1993 Sb. (zákon), o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

č. 102/2001 Sb. (zákon), o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

č. 98/2005 Sb. (nařízení vlády), kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

 

 

Krmiva

 

č. 91/1996 Sb. (zákon), o krmivech

č. 295/2015 Sb. (vyhláška), o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

č. 147/2002 Sb. (zákon), o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

č. 132/2015 Sb. (vyhláška), o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

 

Rostlinolékařská péče

 

č. 326/2004 Sb. (zákon), o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

č. 327/2012 Sb. (vyhláška), o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

č. 132/2018 Sb. (vyhláška), o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

č. 206/2012 Sb. (vyhláška), o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

č. 252/1997 Sb. (zákon), o zemědělství,

č. 241/2004 Sb. (nařízení vlády), o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními

č. 242/2004 Sb. (nařízení vlády),o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)

 

 

Léčiva

 

č. 378/2007 Sb. (zákon), o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

č. 25/2020 Sb. (vyhláška), o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče - účinná od 1.2.2020

č. 54/2008 Sb. (vyhláška), o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů - zrušena 1.2.2020

č. 84/2008 Sb. (vyhláška), o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

č. 85/2008 Sb. (vyhláška), o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

č. 86/2008 Sb. (vyhláška), o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv

č. 106/2008 Sb. (vyhláška), o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků

č. 226/2008 Sb. (vyhláška), o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků

č. 228/2008 Sb. (vyhláška),  o registraci léčivých přípravků

č. 229/2008 Sb. (vyhláška), o výrobě a distribuci léčiv

č. 344/2008 Sb. (vyhláška), o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

č. 329/2019 Sb. (vyhláška), o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

č. 427/2008 Sb. (vyhláška), o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

č. 236/2015 Sb. (vyhláška), o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

č. 40/1995 Sb. (zákon), o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. (tj. viz část Léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky)

č. 139/2018 Sb. (vyhláška),  o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků - účinnost - uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie

 

 

Návykové látky

 

č. 167/1998 Sb. (zákon), o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

č. 123/2006 Sb. (vyhláška), o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

č. 243/2009 Sb. (vyhláška), o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

č. 463/2013 Sb. (nařízení vlády), o seznamech návykových látek

č. 53/2014 Sb. (vyhláška), o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

č. 65/2017 Sb. (zákon), o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 

 

 

Chemické látky

 

č. 350/2011 Sb. (zákon), o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

č. 224/2015 Sb. (zákon), o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

č. 120/2002 Sb. (zákon), o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

č. 324/2016 Sb. (zákon), o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

 

 

Ionizující záření

 

č. 18/1997 Sb. (zákon), o mírovém využívání jaderné energie a o ionizujícím záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

č. 263/2016 Sb. (zákon), atomový zákon

 

Šlechtění a plemenitba

 

č. 154/2000 Sb. (zákon), o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

č. 448/2006 Sb. (vyhláška), o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

č. 370/2006 Sb. (vyhláška), o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

č. 136/2004 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

č. 206/2000 Sb. (zákon), o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat

č. 408/2000 Sb. (zákon), o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin,ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)

 

Přeprava

 

č. 266/1994 Sb. (zákon), o drahách

č. 175/2000 Sb. (vyhláška), o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

č. 173/1995 Sb. (vyhláška), kterou se vydává dopravní řád drah

č. 111/1994 Sb. (zákon), o silniční dopravě

č. 478/2000 Sb. (vyhláška), kterou se provádí zákon o silniční dopravě

č. 294/2015 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

č. 361/2000 Sb., (zákon) o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

č. 114/1995 Sb. (zákon), o vnitrozemské plavbě

č. 222/1995 Sb. (vyhláška), o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.

č. 49/1997 Sb. (zákon), o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

č. 108/1997 Sb. (vyhláška), kterou se provádí zákon o civilním letectví

 

 

Ochrana zvířat proti týrání

č. 246/1992 Sb. (zákon), na ochranu zvířat proti týrání

č. 411/2008 Sb. (vyhláška), o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

č. 418/2012 Sb. (vyhláška), o ochraně zvířat při usmrcování

č. 419/2012 Sb. (vyhláška), o ochraně pokusných zvířat

č. 22/2013 Sb. (vyhláška), o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání .

č. 4/2009 Sb. (vyhláška), o ochraně zvířat při přepravě,

č. 21/2013 Sb. (vyhláška), o stanovení podmínek při chovu psů a koček

č. 208/2004 Sb.(vyhláška),o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

č. 346/2006 Sb.(vyhláška),o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat

č. 114/2010 Sb. (vyhláška), o ochraně handicapovaných zvířat při chovu

č. 34/2019 Sb. (vyhláška), o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny

č. 27/2002 Sb. (nařízení vlády), kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat

č. 162/2003 Sb. (zákon), o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

 

 

Ochrana životního prostředí

 

č. 17/1992 Sb. (zákon), o životním prostředí

č. 100/2001 Sb. (zákon), o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

č. 453/2017 Sb. (vyhláška), o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

č. 388/1991 Sb. (zákon), o Státním fondu životního prostředí

č. 282/1991 Sb. (zákon), o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

č. 123/1998 Sb., (zákon), o právu na informace o životním prostředí

č. 201/2012 Sb. (zákon), o ochraně ovzduší

 

 

č. 242/2000 Sb. (zákon), o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

č. 16/2006 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

 

č. 78/2004 Sb. (zákon), o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

č. 209/2004 Sb. (vyhláška), o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

 

 

Odpady

 

č. 185/2001 Sb. (zákon), o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 94/2016 Sb. (vyhláška), o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

č. 93/2016 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví Katalog odpadů

č. 437/2016 Sb. (vyhláška), o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

č. 383/2001 Sb. (vyhláška), o podrobnostech nakládání s odpady

č. 384/2001 Sb. (vyhláška), o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

 č. 237/2002 Sb. (vyhláška), o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

č. 352/2014 Sb. (nařízení vlády), o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024

 

 

  Obaly

č. 477/2001 Sb. (zákon), o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

č. 641/2004 Sb. (vyhláška), o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

 

 

Ochrana přírody a krajiny

 

č. 114/1992 Sb. (zákon), o ochraně přírody a krajiny

č. 395/1992 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

č. 166/2005 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000

č. 142/2018 Sb. (vyhláška), o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

č. 152/2006 Sb. (vyhláška), o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení

č. 294/2006 Sb. (vyhláška), o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

č. 316/2009 Sb. (vyhláška), o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších)

č. 100/2004 Sb. (zákon), o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

č. 210/2010 Sb. (vyhláška), o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy

č. 115/2000 Sb. (zákon), o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

č. 360/2000 Sb. (vyhláška), o stanovení způsobů výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech.

 

 

Myslivost

 

 č. 449/2001 Sb. (zákon), o myslivosti

č. 244/2002 Sb. (vyhláška), kterou se provádí některá ustanovení zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti

č. 245/2002 Sb. (vyhláška), o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

č. 491/2002 Sb. (vyhláška), o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

č. 7/2004 Sb. (vyhláška), o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice

č. 553/2004 Sb. (vyhláška), o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

 


Rybářství

 

č. 99/2004 Sb. (zákon), o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

č. 197/2004 Sb. (vyhláška), k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů  (zákon o rybářství)

 

Ochrana zdraví lidí

 

č. 258/2000 Sb., (zákon), o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 252/2004 Sb., (vyhláška), kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

č. 537/2006 Sb. (vyhláška), o očkování proti přenosným nemocem

č. 306/2012 Sb. (vyhláška), o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální

č. 291/2015 Sb. (nařízení vlády), o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

č. 490/2000 Sb. (vyhláška), o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

č. 428/2004 Sb. (vyhláška), o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

č. 6/2003 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

č. 138/2003 Sb. (nařízení vlády), kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví

č. 272/2011 Sb. (nařízení vlády), o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

č. 409/2005 Sb. (vyhláška), o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

č. 38/2001 Sb. (vyhláška), o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

č. 432/2003 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem  a biologickými činiteli

č. 137/2004 Sb. (vyhláška), o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

č. 372/2011 Sb. (zákon), o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

č. 2682014 Sb. (zákon), o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 25/1960 Sb. (vyhláška), o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech

 

 

Znalci a tlumočníci

 

č. 36/1967 Sb. (zákon), o znalcích a tlumočnících

č. 37/1967 Sb. (vyhláška), k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

 

Ostatní

 

č. 500/2004 Sb. (zákon), správní řád

č. 520/2005 Sb. (vyhláška), o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

č. 82/1998 Sb. (zákon), o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

č.. 116/1998 Sb. (nařízení vlády), kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

č. 634/2004 Sb. (zákon), o správních poplatcích

č. 250/2016 Sb. (zákon), o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

č. 251/2016 Sb. (zákon), o některých přestupcích

č. 40/2009 Sb. (zákon), trestní zákon účinné znění od 1.6.2020

č. 453/2009 Sb. (nařízení vlády), kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

č. 455/2009 Sb. (nařízení vlády), kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

č. 467/2009 Sb. (nařízení vlády), kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

č. 141/1961 Sb. (zákon), o trestním řízení soudním (trestní řád)

č. 89/2012 Sb. (zákon), občanský zákoník

č. 99/1963 Sb. (zákon), občansko soudní řád

č. 455/1991 Sb. (zákon), živnostenský zákon

č. 278/2008 Sb. (nařízení vlády), o obsahových náplních jednotlivých živností

č. 262/2006 Sb. (zákon), zákoník práce

 

  Předpisy EU

č. 576/2013 Nařízení EP a Rady o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003

č. 21/2004 Nařízení Rady (ES) o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS

č. 262/2015 Prováděcí Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých)

č. 1/2005 Nařízení Rady (ES) o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97

č. 1099/2009 Nařízení Rady (ES) o ochraně zvířat při usmrcování

č. 999/2001 Nařízení EP a Rady o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

č. 453/2007 Rozhodnutí Komise (ES), kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemínebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE

č. 1069/2009 Nařízení EP a Rady, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

č. 142/2011 Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice

č. 178/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

č. 852/2004 Nařízení EP a Rady o hygieně potravin

č. 853/2004 Nařízení EP a Rady stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

č. 854/2004 Nařízení EP a Rady stanovující zvláštní předpisy pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě platné do 13.12.2019

č. 882/2004 Nařízení EP a Rady o úředních kontrolách zajišťujících ověřování shody s krmivovým a potravinovým právem, veterinárními předpisy a předpisy o pohodě zvířat platné do 13.12.2019

č. 625/2017 Nařízení EP a Rady (EU) o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) účinné od 14.12.2019

č. 624/2019 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 účinné od 14.12.2019

č. 625/2019 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie účinné od 14.12.2019

č. 626/2019 Prováděcí Nařízení Komise (EU) o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířata zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tyto seznamy účinné od 14.12.2019

č. 627/2019 Prováděcí Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly účinné od 14.12.2019

č. 628/2019 Prováděcí Nařízení Komise (EU), o vzorových úředních osvědčeních pro některá zvířata a zboží a o změně nařízení (ES) č. 2074/2005 a prováděcího nařízení (EU) č. 2016/759, pokud jde o tato vzorová osvědčení  účinné od 14.12.2019

č. 1012/2019  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením odchylek od pravidel pro určení kontrolních míst a od minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly

č. 1013/2019  Prováděcí Nařízení Komise (EU) o oznamování zásilek určitých kategorií zvířat a zboží, které vstupují do Unie, s předstihem

č. 1014/2019  Prováděcí Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, včetně kontrolních středisek, a na formát, kategorie a zkratky, které se mají používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly a kontrolních středisek

č. 1081/2019  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se stanoví pravidla pro zvláštní požadavky na školení pracovníků k provádění určitých fyzických kontrol na stanovištích hraniční kontroly

č. 1602/2019  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky zvířat a zboží na místo určení

č. 1666/2019  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o podmínky pro monitorování přepravy a příjezdu zásilek obsahujícíc určité zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do zařízení v místě určení v Unii

č. 1793/2019 Prováděcí Nařízení Komise (EU) o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175,, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660

č. 1873/2019 Prováděcí Nařízení Komise (EU) o postupech koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly u produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů

č. 2007/2019 Prováděcí Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o seznami zvířat, prodiktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získanách produktů a sena a slámy, na než se vztahují úřední kontroly, a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES

č. 2074/2019  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, která pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup

č. 2122/2019  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU),  kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílancý fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 142/2011

č. 2123/2019  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkajících se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly

č. 2124/2019  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení KOmise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES

č. 2126/2019  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategirie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly

č. 2129/2019 Prováděcí Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví pravidla pro jednotné uplatňování měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol u některých zásilek zvířat a zboží vstupujících do Unie

č. 2130/2019 Prováděcí Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zvířat a zboží, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly

č. 2073/2005 Nařízení Komise o mikrobiologických kritériích pro potraviny

č. 1375/2015 Nařízení Komise,
kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase

č. 1760/2000 Nařízení EP a Rady (ES) o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobkůz hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97

č. 1169/2011 Nařízení EP a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (13.12.14)

č. 1337/2013 Prováděcí Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa

č. 1523/2007 Nařízení EP a Rady, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže

č. 767/2009 Nařízení EP a Rady o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES

č. 834/2007 Nařízení Rady (ES) o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91

č. 1357/2014 Nařízení komise (EU), kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského Parlamentu a Rady  2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

 

 

Zdroj: www.aspi.cz