1. Právní předpisy - základní pojmy a druhy právních předpisů

2. Zákonodárný proces

3. Chov a ošetřování zvířat ( zejména povinnosti chovatele )

4. Přemísťování a svody zvířat

5. Nákazy zvířat

6. Pohotovostní plány, ozdravovací plány

7. Sběr, svoz, zpracování, a neškodné odstraňování kadáverů a odpadů živočišného původu

8. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace

9. Bezpečnost potravin

10. Prodej malých množství živočišných produktů

11. Zdravotní nezávadnost potravin, dozor nad potravinami

12. Mimořádná veterinární opatření

13. Závazné pokyny, závazné posudky, znalecké posudky

14. Veterinární ochrana státního území

15 Orgány veterinární péče, orgány veterinární správy

16 Veterinární administrativa

17. Soukromá veterinární praxe

18. Návykové látky, přípravky a prekursory

19. Léčiva a léčivé přípravky

20. Odpady

21. Označování zvířat

22. Evidence zvířat

23. Geneticky modifikované organismy

24. Ochrana zvířat chovaných pro hospodářské účely

25. Ochrana jatečných zvířat

26. Ochrana zvířat v zájmových chovech

27. Ochrana pokusných zvířat

28. Ochrana zvířat při přepravě

29. Rostlinolékařská péče

30. Myslivost, rybářství, včelařství

31. Ochrana přírody, krajiny, ohrožených druhů volně žijících zvířat

32. Správní řízení

33. Přestupky, přestupkové řízení

34. Trestné činy, trestní řízení

35. Občanský zákoník, obchodní zákoník - smlouvy, odpovědnost za vady, odpovědnost za škody

36. Evropská unie, instituce, právní předpisy