O projektu
Memorandum o porozumění

Ústav veřejného veterinárního lékařství a toxikologie a Ústav farmakologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU Brno) a Ústav pro státní kontrolu léčiv a biopreparátů (ÚSKVBL) navázaly v únoru 2010 spolupráci za účelem vytvoření Veterinární toxikologické databáze (VETTOX).  Databáze bude zahrnovat informace o toxicitě chemických látek a přípravků, veterinárních léčiv, biocidů, přípravků na ochranu rostlin, kontaminantů životního prostředí a dalších látek s ohledem na druhová specifika zvířat.

Cílem vytvoření databáze je zjednodušení přístupu praktických veterinárních lékařů a odborné veřejnosti k důležitým a ověřeným informacím o účincích toxických látek a veterinárních léčiv, léčbě a možných rizicích při řešení otrav zvířat a výskytu nežádoucích účinků v důsledku podání veterinárních léčivých přípravků. Přínosem pro spolupracující pracoviště bude zajištění přehledu o počtu a příčinách otrav a při sledování nežádoucích účinků v souvislosti s používáním léčivých přípravků.

Zjištěné případy budou využity pro zkvalitnění a prohloubení výuky toxikologie a farmakologie VFU Brno, pro případná regulatorní opatření v oblasti veterinárních léčivých přípravků a budou významným podnětem pro směrování dalšího výzkumu v oblasti těchto dvou preklinických oborů.

 

V Brně dne 4.5.2010

 

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA                                                   Prof. MVDr. Alfréd Hera, CSc.

rektor VFU Brno                                                                                            ředitel ÚSKVBL