Rady, první pomoc

Otrava zvířete – rady pro veřejnost, první pomoc

(informace čerpány také z webové stránky Toxikologického informačního střediska – z publikace paní Prof. Pelclové a kol.: Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám, a z knihy Small animal toxicology, M.E. Peterson a P.A. Talcot, Elsevier Saunders, 2006)

 

 V případě otravy zvířetevždy kontaktujte svého (nebo nejblíže dostupného) veterinárního lékaře. Poradí vám kroky, které můžete k záchraně života či zdraví vašeho zvířete provést už sami doma, a také bude upozorněn na váš eventuální příjezd a informován o současném zdravotním stavu zvířete, a může se na váš příjezd přichystat, zajistit si nutné léky, eventuálně asistenci dalšího kolegy.

 Každý majitel zvířete by měl mít v mobilním telefonu uložen kontakt (nejlépe na mobilní telefon) na svého veterinárního lékaře, a ten by mu, v případě že sám nezajišťuje pohotovost, měl poskytnout i kontakt (opět uložit do telefonu!) na nejbližší pracoviště, které pohotovost poskytuje, eventuálně na veterinární kliniku, která má 24h službu s možností okamžité hospitalizace. Shánět kontaktní čísla teprve v případě otravy (nebo i úrazu) zvířete je stresující a okrádáte tím své zvíře o cenné minuty, které často rozhodují o záchraně života.

 V případě nejistoty o správném postupu, nedostatku informací o toxické látce nebo netypických příznacích otravy může váš veterinární lékař využít informací dostupných v této odborné databázi, nebo vy či veterinární lékař využijte možnost telefonického poradenství na nonstop lince Toxikologického informačního střediska, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2: tel. 224 919 293, 224 915 402.

 

 Pokud se vaše zvíře otrávilo, zajistěte jakýkoliv materiál, který by mohl napomoci při diagnostice otravy.

 U vyráběných chemických přípravků – obal, etiketu, zbytek roztoku/granulí/pasty atd.

U léků – nejlépe celé balení se zbytkem léků i krabičku s příbalovým letákem, nebo alespoň zbytky rozkousaných tablet/masti atd.

Reprezentativní vzorek rostliny – v případě stromu nebo keře celou větvičku s listy (pokud je to možné tak i s květy nebo plody) nebo případně celou rostlinu (zbytek, a pokud je to možné i další nepoškozenou stejného druhu), kterou zvíře žralo.

Vzorek zvratků či průjmovité stolice, pokud má již zvíře zdravotní potíže.

  

Při telefonickém rozhovoru s veterinárním lékařem nebo toxikologickým informačním centrem uveďte tyto údaje:

Jakému zvířeti a kdy se nehoda stala – uveďte druh a plemeno zvířete, pohlaví zvířete, jeho věk, hmotnost, a pokud se jedná o dospělou samici, pak to, zda je nebo není březí.

Dále uveďte, zda zvíře trpí nějakou chronickou nebo akutní nemocí a zda užívá nějaké léky.

Pokud to víte, sdělte jaká látka je příčinou otravy. U komerčních přípravků je nutno nahlásit co nejvíce informací z etikety, zejména se jedná o složení; nebo je dobré alespoň vědět, k čemu se látka používá. Jinak podejte podrobný popis – skupenství, barva látky, typ a barva obalu, kde se toxická látka nacházela (garáž, domácnost atd.), popis rostliny atd.

Pokud to víte, udejte množství požité látky.

Uveďte, jaké má postižené zvíře příznaky, kdy se objevily a jaká opatření již byla provedena.

 

První pomoc

Při poskytování první pomoci je nutné zajistit bezpečnost zachránce i zachraňovaného zvířete! Buďte si vědomi toho, že při otravě zvířete může dojít ke kontaminaci zachránce, nebo k jeho poranění v důsledku nečekaných pohybů (např. křeče) nebo chování (např. bojácnost, neklid, agresivita způsobená působením jedu na nervovou tkáň) postiženého zvířete.

 

1. Rychlá orientace:

Vždy je nutné situaci posoudit s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost postiženého zvířete.

Velký pozor je nutno dávat v případě otravy plynem. Do zamořeného prostoru vstupujte pouze tehdy, budete-li mít odpovídající ochranu. POZOR! Vždy, když se jedná o špatně větrané prostory, je třeba počítat s možností, že prostor je zamořený!

Pokud se jedná o potřísnění jedovatou látkou, je nutno s postiženým zvířetem manipulovat pouze v rukavicích, eventuálně chráněni dalšími ochrannými prostředky.

Při požití jedu si buďte vědomi toho, že např. i zvratky zvířete mohou stále obsahovat toxickou látku a mohou být taktéž zdrojem poškození organismu zachraňujícího.

  

2.  Vybavení:

Pro účinnou první pomoc by měly být v dosahu:

- dostatek vody

- přikrývky (proti prochladnutí postiženého zvířete)

- lékárnička, jejíž obsah nesmí mít prošlé exspirační doby léčivých přípravků a zdravotnického materiálu (měla by obsahovat především nůžky, pinzetu, teploměr, chirurgické rukavice, injekční stříkačku, peroxid vodíku, aktivní (černé, živočišné) uhlí, sterilní obvazy či gázu, atd.)

  

3. První pomoc podle typu toxické látky:

 3.1. Žíraviny a dráždivé látky

 3.1.1. Při nadýchání (platí pro látky, které vyvolávají otok plic)

· rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postižené zvíře na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit!

· podle situace lze doporučit výplach tlamy, případně čenichu vodou

· zajistěte postižené zvíře proti prochladnutí

· okamžitě transportujte postižené zvíře k veterinárnímu lékaři

 

3.1.2. Při zasažení očí žíravinou

· ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím).  V žádném případě neprovádějte neutralizaci!

· výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko

·  zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření

 

3.1.3. Při styku žíraviny s kůží

· zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci

· poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva

· poškozené zvíře přikryjte, aby neprochladlo

· podle závažnosti situace a rozsahu poškození zajistěte lékařské ošetření

 

3.1.4. Při požití žíraviny

· NIKDY NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí protržení jícnu i žaludku!

· OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE TLAMU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody (Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid uhličitý. Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic.)

· k pití se postižené zvíře nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v tlamě nebo v krku

· sami NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začernění způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek)

· nepodávejte žádné jídlo

· nepodávejte nic, pokud je postižené zvíře v bezvědomí, nebo má-li křeče

· okamžitě zvíře transportuje k veterinárnímu lékaři

  

3.2. Při zasažení jinými látkami, klasifikovanými jako toxické a vysoce toxické

 3.2.1. Při nadýchání

· okamžitě přerušte expozici, dopravte postižené zvíře na čerstvý vzduch

· zajistěte zvíře proti prochladnutí

· zajistěte vždy lékařské ošetření

 

 3.2.2. Při styku s kůží

· omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody

· pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon (hlavně na látky typu benzín, nafta, petrolej, terpentýn, směsová ředidla s podílem benzínu, apod.)

· zajistěte vždy lékařské ošetření (látka se může kůží vstřebávat a vyvolat celkové účinky)

 

 3.2.3. Při zasažení očí

· ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím)

· výplach provádějte nejméně 10 minut

· zajistěte okamžité lékařské ošetření

 

3.2.4. Při požití

 PO POŽITÍ VŠECH VYSOCE TOXICKÝCH, TOXICKÝCH A NĚKTERÝCH DALŠÍCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK neprodleně volejte veterinárního lékaře a na základě jeho doporučení (podle údajů o látce nebo složení přípravku z originálního obalu) je pak možno vyvolat zvracení. Zvracení nelze vyvolat např. u koně.

Vyvolání zvracení: Zvracení vyvolávejte jen u zvířete, které je při vědomí a nemá křeče, a to do 1 hodiny po požití. Zvracení nevyvolávejte, pokud se jedná o lepidla nebo látky vytvářející pěnu.

Pro vyvolání zvracení dejte vypít asi 0,5-2 dl (podle velikosti zvířete) nejlépe vlažné vody s několika kapkami tekutého mýdla a práškovým nebo rozdrceným aktivním uhlím, odpovídajícím asi 2-5 tabletám (dle velikosti zvířete). Větší množství vody není vhodné, protože v případě, že ke zvracení nedojde, usnadní voda rozpuštění a vstřebání látky rozpustné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky dále do trávicího traktu. Dále je k vyvolání zvracení možno podat vlažnou slanou vodu nebo 3 % roztok peroxidu vodíku.

 PO POŽITÍ TOXICKÝCH NEBO VYSOCE TOXICKÝCH LÁTEK IHNED PO VYZVRACENÍ nebo DO 5 MINUT (nebo co nejdříve, pokud je zvíře při vědomí a může polykat) PODEJTE CCA 5-20 (podle velikosti zvířete) ROZDRCENÝCH TABLET AKTIVNÍHO UHLÍ ROZMÍCHANÝCH VE VODĚ  –  nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat!

· neprodleně zajistěte transport zvířete k veterinárnímu lékaři