Ochrana zvířat a welfare - sborník příspěvků

Pro uveřejnění příspěvku ve sborníku zašlete text zpracovaný ve formátu .doc nebo .docx (písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1, všechny okraje 2,5) e-mailem na adresu voslarovae@vfu.cz a/nebo enevovav@vfu.cz. Příspěvky upravte dle zásad pro publikování v odborných časopisech (Název / Title - dvojjazyčně, Jméno autora (autorů), Pracoviště / Affiliation - dvojjazyčně, E-mail korespondenčního autora, Summary / Souhrn - dvojjazyčně,  Klíčová slova / Key words - dvojjazyčně, Úvod, Materiál a metodika, Výsledky a diskuze, Závěr, Literatura; články typu review: Úvod, Členění kapitol dle obsahu, Závěr, Literatura). Uveďte, do kterého tematického okruhu příspěvek hlásíte, a zda preferujete prezentaci formou referátu nebo posteru. Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení příspěvku jako referátu nebo posteru (podle množství a zaměření přihlášených prací).

 

Vzor zařazení citace v textu příspěvku:

Smith et al. (2011) uvádějí... Smith and Black (2011) uvádějí....  Bylo zjištěno.... (Smith, 2011).

nebo Novák aj. (2011) uvádějí.... Novák a Pokorný (2011) uvádějí....  Bylo zjištěno.... (Novák, 2011).

Vzor citace článku v časopise:

Zulkifli, I., Gilbert, J., Liew, P.K., Ginsos, J. 2002. The effects of regular visual contact with human beings on fear, stress, antibody and growth responses in broiler chickens. Applied Animal Behaviour Science 79: 103-112.

Vzor citace monografie:

Zar, J.H. 1999. Biostatistical Analysis. 4th ed. Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ. 

Vzor citace kapitoly v monografii:

Dallman, M.F., Bhatnagar, S. 2001. Chronic stress and energy balance: role of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis. In: McEwen, B.S., Goodman, H.M. (Eds.): Handbook of Physiology, Oxford University Press, New York, pp. 179-210.

Vzor citace příspěvku ve sborníku:

Hutařová, Z., Večerek, V. 2013. Lov bažantů z pohledu welfare a kvality zvěřiny. In: Ochrana zvířat a welfare 2013. Brno: VFU Brno, s. 111-113.

Vzor citace právního předpisu:

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [vid. 16. 10. 2014].

Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [vid. 2. 3. 2012]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/

Vzor citace normy:

ČSN EN ISO 7346-1. 1999. Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton - Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 1: Statická metoda. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vzor citace www:

Ministerstvo zemědělství. 2010. Příručka pro provozovatele potravinářských podniků [online]. [vid. 23. 8. 2013]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/50727/MZe_Prirucka_potraviny_tisk.pdf

Vzory formátu příspěvků zde