projekt Zkvalitnění
praxe
studentů
farmacie

O projektu

Cílem projektu je zvýšit připravenost absolventů magisterského studijního programu Farmacie na povolání lékárníka zvýšením kvality závěrečné praxe studentů, kteří jsou cílovou skupinou projektu.

V rámci projektu bude vytvořena databáze, která bude podrobně zachycovat průběh praxí. Studenti budou pravidelně přímo z místa praxe doplňovat elektronický záznamník. Udělení zápočtu bude výsledkem posouzení desítek parametrů a ne jen vyjádřením lékárníka, pověřeného vedením praxe. Výsledky budou vyhodnocovány garantem praxí, konzultovány s Českou lékárnickou komorou, která je partnerem projektu a v souhrnné podobě publikovány v odborném tisku.

Projekt vychází ze strategie OP VK, zejména z požadavku na flexibilní přizpůsobování odborné přípravy požadavkům praxe, využívání moderních informačních a komunikačních technologií a propojení vzdělávání s podnikatelskou sférou.

Stručný popis průběhu realizace projektu

Výchozí stav – v souvislosti s platností směrnice Evropské unie 2006/35/EC vznikl požadavek na půlroční praxi v zařízení lékárenské péče v průběhu studia na farmaceutické fakultě. V souvislosti s touto velkou časovou dotací vyvstal problém, jak zajistit kontrolu této externí vzdělávací aktivity. Pohyb studentů je totiž naprosto volný – student si může – po odsouhlasení garantem praxe - vybrat pracoviště i mimo ČR, respektive EU. Je pochopitelně stěží monitorovatelné, jaké odborné aktivity přitom vykonává. Odevzdání deníku praxe, či jakýchkoliv materiálů při závěrečném zhodnocení po ukončení praxe již nedává možnost zachytit např. proporcionální nedostatky v plnění podstatných úkolů. Vznikla tedy potřeba formulace nástroje, který pomůže pedagogům se sběrem dat, a v optimálním případě také umožní data distribuovat zpět cílové skupině v reálném čase a dokladovatelně. Proto byl realizován tzv. Záznamník lékárenských aktivit. V tomto záznamníku se zaznamenávají jednak hodinové dotace sledovaných činností v rámci pracovního týdne (pedagog tím získává přehled, jak se odchyluje konkrétní praxe studenta od doporučených proporcionálních parametrů. Student je současně motivován cíleně vyhledávat činnosti, které v jeho praxi jsou poddimenzovány) a dále umožňuje zařazení výukových modulů, které předávají všem studentům stejné aktuální informace z oblastí: farmaceutická péče, příprava léčivých přípravků, legislativa a provoz lékáren.

Indukovaným bodem inovace bylo sjednocení požadavků na hodnocení studentů a vedení záznamů i pro studenty prvního roku studia v předmětu Praxe v lékárnách, jehož dvoutýdenní časová dotace se započítává do povinného minimálního půlročního (26 týdnů) rozsahu v průběhu studia. Získaná data následně slouží pro operativní zapracování a doškolení aktivit, které jsou při praktické přípravě v terénu nedostatečně akcentovány (např. příprava individuálně připravovaných léčivých přípravků či efektivní komunikační techniky v práci s pacienty – zařazeny do programu stáže ve Fakultní lékárně FaF VFU Brno). Součástí projektu se stalo rovněž uspořádání konferencí pro cílovou skupinu orientovaných na témata s velkým praktickým dopadem, která jsou však v rámci teoretické přípravy nedostatečně akcentována (komunikační aspekty v lékárenské péči, problematika generických léčiv, klinická farmacie).

Detailní informace o průběhu realizace a o dosažených výsledcích projektu obsahují dokumenty:


Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost