Předkládaná multimediální pomůcka k výuce Zoologie studentů 1. ročníku bakalářského studia FVHE VFU Brno v oboru Kvalita a bezpečnost potravin navazuje na stávající povinnou studijní literaturu – skriptum Klimeš, J. a kol.: Zoologie (VFU Brno 2010). Tato skripta byla hlavním editorem doc. Klimešem kompletně přepracována pro potřeby bakalářského studia zaměřeného na živočichy významné pro produkci potravin (tisknutelnou podobu skript ve formátu pdf je možné stáhnout z hlavního menu skripta v pdf pro tisk). I když je kladen důraz na živočichy využívané jako potravina, nelze toto skriptum pokládat za učební text s vyhraněným zaměřením na aplikovanou zoologii. Je tomu tak proto, že kromě bezprostředně využitelných faktů bylo nutno studentům poskytnout všeobecný širší a ucelený přehled souvislostí a moderních zoologických poznatků. Proto byly do tohoto skripta zařazeny též informace obvykle obsažené ve středoškolských učebnicích tak, aby došlo ke sjednocení znalostí studentů přicházejících z nejrůznějších typů středních škol s velmi rozdílnou úrovní. To je též příčinou, proč jsou zde části věnované i ostatním významným skupinám živočichů. Textová část pomůcky vychází ze zmíněných skript a je doplněn o množství fotografií, kreseb, případně videosekvencí řady druhů živočichů, kteří jsou dle našeho mínění v daném oboru studia významní. Pomůcka obsahuje rovněž internetové odkazy na užitečné či zajímavé webové stránky včetně odkazů na obrázky dalších důležitých živočichů, které se dosud nepodařilo autorům pomůcky získat.

Největší podíl práce na výukové pomůcce odvedl RNDr. O. Sychra, který uspořádal veškerý základní text, zapracoval do něj obrazový materiál a realizoval finální editaci. Doc. J. Klimeš je autorem většiny perokreseb a mnoha legend pod obrázky. Doc. P. Široký a dr. V. Baláž připravili řadu cenných snímků a obrázků a významně se také podíleli na přípravě textové části, především na zpracování části týkající se obojživelníků a plazů.

Originální fotografie pro pomůcku kromě členů autorského týmu poskytl především široký okruh našich kolegů, přátel a známých (viz O autorech). Jim všem za to patří náš velký dík. Za všechny bychom chtěli na tomto místě jmenovat alespoň některé z nich, jejichž snímky pomohly pokrýt oblasti, z nichž jsme neměli dostatek obrazového materiálu. Naši kolegové z ústavu prof. MVDr. Ivan Literák, CSc., Mgr. Matej Kautman poskytli nebo zprostředkovali řadu cenných snímků a obrázků. RNDr. L. Juřičková, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity je autorkou mnoha podmořských snímků bezobratlých, které bychom jinak sotva získali. Doc. RNDr. B. Lojkásek, CSc. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity obohatil pomůcku o záběry řady druhů našich ryb. Dík patří známým fotografům J. Ševčíkovi (http://www.sevcikphoto.com/), Mgr. P. Podzemnému, Ph.D. (http://www.petrpodzemny.com/),  MVDr. L. Pavlačíkovi, Ph.D. (http://www.wildlife-photo.cz), ale i dalším nadšeným fotografům: Mgr. J. Sychrovi, Ph.D., Bc. Z. Literákové, MVDr. M. Havlíčkovi, M. Makovecovi, Mgr. M. Helísková a mnoha dalším.

Jsme si vědomi, že pomůcka není zdaleka úplná a předpokládáme, že postupem času budeme doplňovat dosud chybějící obrazový materiál, ať už ve formě fotografií, ilustrací nebo videosekvencí. To se týká především některých zatím nedostatečně zastoupených skupin, jako jsou mořské ryby, parazité, skladištní škůdci (viz např. Multimediální databáze skladištních škůdců), či lovná zvěř.

Pomůcka není určena k „biflování“ nazpaměť ani ke zvládnutí identifikace všech vyobrazených druhů. Má sloužit především jako ukázka nesmírné mnohotvárnosti živočišné říše a podnícení zájmu o její hlubší poznání a ochranu. Věříme, že se jí tento cíl podaří naplnit. Všem uživatelům přejeme příjemné chvíle strávené jejím studiem.

Další informace o studiu zoologie včetně sylabů či otázek ke zkoušce lze najít na webových stránkách Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat FVHE VFU Brno.

Autoři budou vděčni za veškeré připomínky a náměty použitelné k průběžnému zkvalitňování a aktualizaci této multimediální pomůcky.

 

Brno, červen 2015                                                                                                                 Autoři

 

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.