Návykové látky

č. 167/1998 Sb. (zákon), o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

č. 463/2013 Sb. (nařízení vlády), o seznamech návykových látek

návykové látky - omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 nařízení vlády

přípravek - roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující jednu nebo více návykových látek

Zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory

K zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory je třeba povolení k zacházení, nestanoví-li tento zákon dále jinak.
Návykové látky uvedené v příloze č. 3 nebo 4 nařízení vlády a přípravky je obsahující mohou být použity pouze k vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení.

Přípravky obsahující návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6 nebo 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek a léčivé přípravky s obsahem uvedené látky kategorie 1 mohou bez povolení k zacházení

Skladování

Skladování v případě, že není vyžadováno povolení k zacházení, musí být zajištěno tak, aby ke skladovaným látkám neměly přístup nepovolané osoby.
U osob oprávněných k poskytování veterinární péče musí být skladovány v nepřenosných uzamykatelných schránách z kovu návykové látky uvedené v příloze č. 1, 3, 4 nebo 5 nařízení vlády a přípravky je obsahující.

Výdej na recept
Léčivý přípravek podle zákona o léčivech (dále jen „léčivý přípravek“), který obsahuje návykovou látku nebo uvedenou látku kategorie 1, může být vydán v lékárně osobě, které nebylo vydáno povolení k zacházení, pouze na recept, žádanku nebo bez receptu s omezením podle zákona o léčivech6a).

Jedná-li se o léčivý přípravek, který obsahuje návykovou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, může být vydán pouze na recept nebo žádanku označenou modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu, anebo výhradně na elektronický recept, stanoví-li tak zákon o léčivech6).

Jedná-li se o léčivý přípravek, který obsahuje návykovou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek a která je současně uvedená i v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, může být vydán v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem.

Zákazy
a) umísťovat návykové látky, přípravky a prekursory v celních skladech, svobodných celních pásmech a svobodných celních skladech,
b) zasílat návykové látky, přípravky a prekursory
1. poštou jako obyčejné zásilky,
2. prostřednictvím poštovních schránek, nebo
3. osobám, které nejsou oprávněny zacházet s návykovými látkami,
c) předávat jakýmkoli způsobem jiné osobě houby rodu lysohlávka (Psilocybe),
d) získávat opium z máku setého (Papaver somniferum),
e) získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod Cannabis),
f) reklama na návykové látky, přípravky a prekursory.