Znaménkový test

 

Používá se pro vyhodnocení párových pokusů v případech, kdy studovanou veličinu nemůžeme přesně měřit. V testu nepoužíváme žádné naměřené hodnoty, stačí nám rozhodnutí, zda pokusný zásah „A“ zapůsobil více či méně než pokusný zásah „B“. Pro svou jednoduchost se znaménkový test používá zejména k orientačnímu hodnocení předběžných pokusů, např. v mikrobiologii. Jde v podstatě o zjednodušený Wilcoxonův test, kdy nepoužíváme hodnoty rozdílů, ale pouze jejich znaménka.

Máme-li n párových pokusných jednotek (pokusné zásahy A, B) zjistíme rozdíly mezi párovými jednotkami (vizuelně posoudíme rozdíly mezi vlivem zásahu A a B). Zjištěné rozdíly pak tvoří dvourozměrnou veličinu (X, X´). Při porovnání každého páru pokusných jednotek mohou nastat tři případy:

X > X´  - pokusný zásah A zapůsobil více než B (označíme znaménkem +)

X < X´  - pokusný zásah A zapůsobil méně než B  (označíme znaménkem -)

X = X´  - pokusný zásah A zapůsobil stejně jako B (nulový rozdíl – vyřadíme z hodnocení)

Další postup vychází z úvahy, že shodují-li se pokusné zásahy „A“ a „B“ ve svém působení, pak by se měl rovnat počet kladných a záporných znamének (v ideálním případě naprosté shody obou pokusných zásahů by byly všechny rozdíly nulové).

1) Označíme:

m+ - počet kladných rozdílů (znamének)

m- - počet záporných rozdílů (znamének)

Při sčítání znamének ve velmi rozsáhlých souborech lze opět využít zjednodušení postupu, protože platí vztah:

  ,

 

kde n je počet nenulových rozdílů.

2) Menší z obou součtů m+ a m- použijeme jako testovací kritérium, můžeme tedy psát:

Testovací kritérium: m = min (m+,m-)

3) Vypočtené testovací kritérium m porovnáme s tabulkovou kritickou hodnotou pro příslušné n (počet nenulových rozdílů) a zvolenou hladinu významnosti a (viz Tabulky: Kritické hodnoty pro znaménkový test):

Je-li m < m (n, a )  => zamítneme hypotézu o shodě vlivů pokusných zásahů „A“ a „B

Je-li m > m (n, a )  => nemůžeme zamítnou hypotézu o shodě vlivů pokusných zásahů „A“ a „B

 

 

Příklad:

Od n = 15 pacientů byly odebrány vzorky moči. Na první polovinu každého odběru byl aplikován Furantoin (F) a na druhou Penicilín (P). Po 24 hod. kultivaci byl sledován počet bakterií v 1. a 2. polovině každého odběru. Zjistěte, zda se Furantoin a Penicilín liší ve své účinnosti.

Postup:

1) Posoudíme rozdíly mezi párovými jednotkami:

u 13 případů byl počet bakterií menší u „F“ než u „P“  (tzn. F < P)

u 1 případu byl počet bakt. větší u „F“ než u „P“  (tzn. F > P)

u 1 případu nebylo možno rozhodnout  (tzn. F = P)

2)      Sečteme kladná a záporná znaménka:

m+= 13            m-= 1                

Opravíme rozsah souboru: nenulové rozdíly n = 14

3)      Jako testovací kritérium slouží menší z obou součtů m+ a m-, můžeme tedy psát:

Test. kritériumm = min(13, 1) = 1

4)      Kritická hodnota pro a = 0,05 a n = 14 párů je 2

(viz Tabulky: Kritické hodnoty pro znaménkový test).

5)      Vypočtené testovací kritérium m porovnáme s tabulkovou kritickou hodnotou pro příslušné n (počet nenulových rozdílů) a zvolenou hladinu významnosti a:

Protože m < 2 Þ zamítáme hypotézu shodného působení obou pokusných zásahů.

6)      Závěr: Byl prokázán statisticky významný rozdíl (p < 0,05) v účinnosti Furantoinu a Penicilínu na růst bakterií ve vzorcích moči pacientů.

 

 

 

Zpět