Biostatistika

FVHE, 2.roč. - bakalářské studium

Bezpečnost a kvalita potravin

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 

***

Přednášky:

letní semestr

Přednáška 1: Základní terminologie. Statistický soubor. Statistický znak. Náhodná veličina. Distribuční funkce, kvantil. Popisné charakteristiky statistických souborů: střední hodnoty, charakteristiky variability.

Přednáška 2: Typy rozdělení pro spojitou náhodnou veličinu: pro základní soubor, pro výběrový soubor. Odhady parametrů základního souboru. Vylučování extrémních hodnot souboru.

Přednáška 3: Testování hypotéz ve statistice. Testování normality. Parametrické testy pro soubory s normálním rozdělením: F-test, Studentův t-test. Testování rozdílu mezi více průměry (ANOVA).

Přednáška 4: Neparametrické testy pro soubory s neznámým rozdělením: Mann-Whitneyův test, Wilcoxonův test, Znaménkový test.

Přednáška 5: Hodnocení závislosti 2 kvantitativních znaků. Lineární korelační závislost - regresní a korelační analýza. Nelineární korelační závislost.

Přednáška 6: Kvalitativní znaky ve statistice. Binomické rozdělení četností. Analýza kategoriálních dat. Empirická a teoretická četnost - testování rozdílů četností.

 Přednáška 7: Testování závislostí kvalitativních znaků: kontingenční tabulka 2 x 2, kontingenční tabulka k x m.

           

Zpět