Rozvoj DSP Farmacie

Aktuality

Dne 29. 11. 2011 bylo ŘO OP VaVPI na základě žádosti o poskytnutí dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0197/01/01.


V prosinci 2011 byla zahájena příprava veřejné zakázky na zhotovitele tendrové a realizační projektové dokumentace. Po odsouhlasení ministerstvem bylo vyhlášeno VŘ, termín pro předání nabídek je 16. 2. 2012.


Dne 10. 2. 2012 byla schválena 1. žádost o platbu, 16. 2. 2012 byla schválena 1. monitorovací zpráva.


Dne 12.3.2012 byla na základě výsledků veřejné zakázky podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem tendrové a realizační projektové dokumentace, firmou PROJECT building s.r.o., Brno.


Dne 24. 5. 2012 byla schválena 2. žádost o platbu a dne 12. 6. 2012 byla schválena 2. monitorovací zpráva.


Byla zahájena příprava veřejné zakázky na zhotovitele díla, dne 8. 6. 2012 byla odeslána žádost k uveřejnění předběžných informací, datum zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek je 11. 6. 2012.


Dne 2. 8. 2012 byla podepsána smlouva o realizaci překládky kabelu O2 se společností Telefónica Czech republic, a.s.


Dne 6. 8. 2012 byla podepsána smlouva na provedení archeologického výzkumu se společností ARCHAIA Brno, o.p.s.


Dne 24. 8. 2012 byla schválena 3. žádost o platbu a dne 27. 8. 2012 byla schválena 3. monitorovací zpráva.


Bylo vyhlášeno výběrové řízení na výkon funkce TSDI.


Byl proveden výběr koordinátora BOZP, dne 24. 10. 2012 byla podepsána smlouva s firmou BOZP BRNO s.r.o.


V 11/2012 byla schválena 4. MZ a 4. ŽOP.


Byla provedena a předána překládka kabelu O2.


Byla dokončena VZ na výběr technického dozoru investora, smlouva byla podepsána 24. 1. 2013 s firmou JM realing s.r.o. na částku 510.000,- Kč bez DPH.


Byla dokončena VZ na zhotovitele, smlouva byla podepsána dne 1. 2. 2013 s firmou JB Stavební s.r.o. na částku 119.629.700,- Kč bez DPH. Téhož dne bylo předáno staveniště a zahájena výstavba objektu.


Byl proveden výběr externího auditora, smlouva byla podepsána s firmou BDO CA s.r.o. dne 5. 2. 2013 na částku 120.000,- Kč bez DPH.


Byl pořízen velkoplošný informační panel. Byl proveden externí audit projektu za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2012 a rovněž byl proveden interní audit projektu.


V 03/2013 byla schválena 5. MZ a 5. ŽOP.


Od zahájení stavebních prací byl prováděn archeologický průzkum.


Po dokončení základových konstrukcí proběhla kontrolní prohlídka stavby za účasti zástupce ÚMČ Brno – Královo Pole.


V 06/13 byla schválena 6. MZ a 6. ŽOP.


V 06/13 byl dokončen archeologický průzkum.


Ministerstvem financí ČR byl zahájen audit projektu.


V 09/13 byla schválena 7. MZ a 7. ŽOP.


Byla zpracována zadávací dokumentace k veřejné zakázce Pavilon farmacie II – náhradní výsadba.


V 11/13 byla schválena 8. MZ a 8. ŽOP a bylo zahájeno zpracování 9. MZ a 9. ŽOP.


Obdrželi jsme Návrh zprávy o auditu MF, své stanovisko k němu jsme odeslali na MF.


Ve 12/13 proběhla dohledová kontrola ŘO na stavbě.


V 01/14 byla dokončena VZ Pavilon farmacie II – náhradní výsadby, jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Pavel Kosík, Dis.


V 02/14 byla schválena 9. ŽOP, v 03/14 byla schválena 9. MZ.


V březnu 2014 jsme odeslali na MF naše stanovisko ke Zprávě o auditu.


V rámci průzkumu potenciálního využití uspořených prostředků z VŘ byla na MŠMT v 04/14 odeslána tabulka s přehledem požadovaného vybavení.


V 04/14 proběhla na stavbě návštěva nové stavební garantky z MŠMT ing. Štěpkové.


V 05/14 byla schválena 10. MZ a 10. ŽOP.


Novým projektovým manažerem za MŠMT se stal mgr. Hudec.


Proběhly veřejné zakázky na dodavatele informačního systému a sanitárního vybavení. Byly vybrány firmy Marek Pařil a Vencl, s.r.o.


Byla provedena kontrola systému generálního klíče.


Byly připraveny podklady pro daňovou kontrolu.


Byla zpracována podstatná změna projektu, ve které bylo zahrnuto pořízení přístrojů z úspor na VZ a pořízení informačního systému a sanitárního vybavení.


V 09/14 byla schválena 11. MZ a 11. ŽOP.


Proběhl výběr dodavatelů přístrojového vybavení, s vybranými dodavateli byly uzavřeny kupní smlouvy.


Od srpna 2014 se stal novým zástupcem VFU ve věcech technických ing. Jaroslav Kunc.


Byl proveden výběr firmy na stěhovací práce, byla vybrána firma Martin Sychra.


ÚMČ Brno – Královo Pole bylo vydáno stavební povolení – změny stavby před dokončením.


Byly uzavřeny smlouvy na dodávku sanitárního vybavení (firma Vencl, s.r.o.), informačního systému, samolepek a trvalé pamětní desky (firma Marek Pařil). Do 31. 10. 2014 byl předmět smluv splněn.


Do 31. 10. 2014 bylo taktéž pořízeno přístrojové vybavení hrazené z úspor na veřejných zakázkách.


Proběhla daňová kontrola FÚ pro Jihomoravský kraj, FÚ vydal zprávy o daňové kontrole.


K 31. 10. 2014 byla dokončena výstavba nového pavilonu, 4. 11. 2014 byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka a 12. 11. 2014 vydal stavební úřad kolaudační souhlas pro užívání stavby.


ŘO MŠMT ověřil, zda realizace proběhla v souladu s RoPD, ostatními pravidly a předpisy.


V listopadu a prosinci byly do nového pavilonu přestěhovány určené ústavy.