Posílení finanční udržitelnosti výzkumu na VFU Brno zavedením metodiky úplných nákladů

Co chceme vytvořit

Projekt se zabývá problematikou zavádění metodiky úplných nákladů projektů VaV vyplývající nejen z povinnosti univerzit zavést fungující metodu pro vykazování těchto nákladů, ale především ze snahy dosáhnout dlouhodobé finanční udržitelnosti, pro kterou je zavedení této metodiky jedním z klíčových kroků.

Zavedením metodiky budou jednotlivé rozpočtové jednotky VFU Brno motivovány k tvorbě zdrojů a k jejich efektivnímu využití. Zpracovaná metodika bude sloužit jako zásadní manažerský nástroj podporující strategii univerzity a přispěje k posílení její konkurenceschopnosti.

Vedení i zaměstnanci univerzity si uvědomují, že sledování úplných nákladů může přinést značné výhody.

Patří mezi ně především:

  • racionalizace strategického rozhodování, založené na lepším porozumění investičních rozhodnutí a přesnější analýze finančních dopadů,
  • systémový přístup ke klíčovým aktivitám univerzity,
  • efektivnější interní rozdělování zdrojů,
  • snížení finančních rizik, které sebou nese zvýšení podílu projektového financování na rozpočtu univerzity,
  • možnost srovnávání s obdobnými institucemi v oboru,
  • zvýšení efektivity čerpání finančních prostředků využitím maximálních možností v rámci jednotlivých grantů a dotací,
  • identifikace úplných nákladů partnerské nebo komerční spolupráce tak, aby spolupráce nebyla ztrátová,
  • nová kontrola, která zabrání poskytování nepřímé podpory především podnikům,
  • úprava nebo tvorba interních předpisů a procesů tak, aby maximálně zefektivnily a usnadnily finanční kontrolu na univerzitě.

Klíčovým přínosem je efektivnější nakládání s veřejnými prostředky a tím i posílení finanční stability univerzity.

Významnou přidanou hodnotou pak je také široká participace zaměstnanců nejenom z fakult, ale také z rektorátu, což povede k posílení vazeb interně v rámci VFU Brno.

INVESTICE DO ROZVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ