ÚVODNÍ STRÁNKA

PRASATA

Úvod

Základní pojmy 
- zootechnické údaje

Výživa a napájení

Reprodukce

Technologie ustájení

Bakteriální a virová onemocnění


Parazitární onemocnění

Neinfekční choroby
Ke stažení
PRASATA

Reprodukce


Pohlavní pud se u kanců projevuje již ve věku 4-6 měsíců

Nákup kanců do chovů probíhá na aukcích ve věku 6-9 měsíců a do samotné plemenitby se kanci zařazují až ve věku 9-10 měsíců.

Kanci v plemenitbě jsou využíváni pro přirozenou plemenitbu nebo častěji pro umělou inseminaci. Odběr semene u kanců se provádí na tzv. fantomech. Odebírá se většinou 4-6x za měsíc, kdy minimální interval mezi odběry musí být 3 dny. Před samotným zapouštěním se vždy provádí u samic testování svolnosti k páření (detekce říje), a to pomocí kance prubíře.  Svolnost k páření se projevuje reflexem nehybnosti, kdy u prasnice dochází k ustrnutí, které lze zjistit vyvíjením mírného tlaku na záď prasnice, která stojí a před chovatelem neutíká. Reflex nehybnosti je tím hlavním příznakem říje, který se v chovech při detekci využívá. Společně s nehybností dochází u prasnice/ prasničky ke svěšení hlavy.

Samice dosahují pohlavní zralosti ve věku 6 až 8 měsíců. První zapouštění by mělo proběhnout do 9. měsíce věku na 2. až 5. říji (hmotnost kolem 130 kg), kdy rovněž dosahuje chovatelské dospělosti. Pohlavní cyklus trvá 21 dní. Samotná říje trvá 2-3 dny. Nástup říje lze ovlivnit přítomností kance, krátkodobou hyperalimentací – flushingem, délkou světelného dne a skupinovým chovem. Synchronizace říjí u prasnic/prasniček lze zajistit synchronizovaným odstavem (na celé porodně se provede odstav všech selat u všech prasnic) nebo prostřednictvím preparátů k synchronizaci. Svolnost k páření se testuje pomocí kance prubíře a projevuje se reflexem znehybnění (viz výše). Za 12 hodin po detekci říje se provádí inseminace. Proces samotné inseminace trvá asi 4-8 minut. Za 8-12 hod se provádí reinseminace.

Diagnostika březosti se provádí u prasnic pomocí ultrasonografie 23. den březosti, a to přes kůži v oblasti pod předkolenní řasou nad mléčnou žlázou mezi posledním a předposledním strukem. Nejrozšířenější metodou diagnostiky březosti je pak reflexologická zkouška (non return test), která je založena na skutečnosti, že prasnice, které neprojevují příznaky říje po 21. dnech od poslední inseminace budou pravděpodobně březí.

Gravidita prasnic trvá 115 dní a počet selat ve vrhu bývá okolo 9-12 selat u prasniček, 12-15 selat u prasnic.  Po porodu nastává tzv. poporodní období – puerperium, kdy dochází k návratu fyziologických a anatomických změn (vzniklých během gravidity) do normálního stavu organismu před březostí. Období puerperia je u prasnic velmi krátké a po odstavu se prasnice velice rychle vrací do reprodukce.  Interval mezidobí tak bývá 150-160 dní. Zpravidla se ve čtvrtek provádí odstav selat a začátkem dalšího pracovního týdne se objevují u prasnic říje a provádí se inseminace.

PÉČE O SELATA PO PORODU

Selata se rodí jako prekociální mláďata. Jsou tedy plně vyvinutá (schopnost pohybu, vidět a slyšet). Stejně jako u jiných druhů mláďat mají ale potíže s termoregulací a vyšší nároky na teplotu. Hmotnost selete po porodu by měla být kolem 1,3-1,6 kg. Porodní hmotnost pod 1 kg představuje riziko zdravotních problémů, kdy taková to selata se často nedožívají odstavu. 

Nízká hmotnost vede také k pomalejšímu vývoji, což znamená delší výkrm a nežádoucí vyšší náklady na krmení pro chovatele. Spojení matky a plodu je prostřednictvím placenty, která u prasat neumožňuje prostup protilátek (epiteliochoriální placenta). Selata se tak rodí zcela bez protilátek (agamaglobulinemická) a s malým množstvím energie. Z tohoto důvodu jsou zcela závislá na příjmu mleziva (kolostrum). 

Po porodu je nutný příjem mleziva během prvních 24-36 hodin.  Výživa po narození je nejprve zajištěna mlezivem a poté mlékem v prvních 10 dnech života selete. Příkrm pomocí prestarteru je zahájen už v prvním týdnu (v době kojení).  Během období mléčné výživy je cílem chovatele naučit selata co nejdříve konzumovat pevné krmivo. Postupně se tak u selat přechází na kompletní krmnou směs. Samotné trávení je pak plně rozvinuto u prasat ve věku 2 měsíců. 

Pro udržení termoregulace se využívají u selat v individuálních kotcích vyhřívané podložky, které jsou umístěny v doupatech nebo infralampy, které udrží teplotu kolem 30 °C. Zdroj tepla by měl být soustředěn tak, aby neškodil ležící prasnici, která má tepelný komfort mnohem níže (kolem 22 °C).

Zákroky prováděné u selat po porodu:

Během prvního týdne se provádí u selat několik důležitých zákroků.

Aplikace železa

Selata se rodí pouze s omezeným množstvím energie a také železa.  Mlezivo a později mléko neobsahuje dostatečné množství železa.

 

Sele při narození má v těle asi 50 mg železa. Každý den spotřebuje 7-10 mg. Příjem v mléce je kolem 1-2 mg denně.

 

Proto je důležité doplnit železo uměle a to formou přípravků, které železo obsahují. Aplikace se provádí zpravidla 2-4 den, a to intramuskulárně (aplikace do svalu krční nebo hýžďové svaloviny.). Další metodou je perorální aplikace formou pasty nebo emulze.

U selat s deficitem železa dochází k rozvoji anémie, sníženému přírůstku a k průjmům. Selata s nedostatkem železa jsou citlivější k onemocněním a při těžké anemii může docházet až k úhynům vlivem nedostatku kyslíku a oběhové selhání.

Aplikace antikokcidik

Kokcidie patří mezi nejdůležitější protozoární onemocnění selat. Vyvolávají těžká akutní průjmová onemocnění. V intenzivních chovech jsou vlivem infekčního tlaku velice důležitá preventivní opatření, která spočívají kromě turnusových systémů chovu také v preventivní aplikaci antikokcidik, a to 3-5. den věku selat.

Kastrace

Cílem kastrace u kanců je zabránění nežádoucí reprodukce mezi prasničkami a kanečky ve výkrmu.  Z pohledu produkce masa, význam kastrace spočívá v zabránění senzorických změn, které jsou vázány na samčí pohlaví. U dospívajících kanců se rozvíjí kančí zápach, který je podmíněn přítomností skatolu a androstenonu.

 

Androsteron je steroidní hormon tvořený ve varlatech a má charakteristický zápach moči. Skatol je tvořen v tlustém střevě a jeho pach je nejvíce podobný zápachu fekálií.

Tyto látky jsou rozpustné v tucích. Zápach je tak výrazný hlavně v mase s vyšším obsahem tuku a pro většinu spotřebitelů není žádoucí. Vyšší riziko kančího zápachu je především u prasat, které jsou poráženy ve vyšších porážkových hmotnostech (ekologické chovy).

 

Důvodem, proč se kastrace provádí i u prasat z intenzivních chovů je, že zápach se může vyskytnout i u nekastrátů porážených při běžných porážkových hmotnostech.

Existuje několik metod kastrace kanečků. Legislativa EU umožňuje prozatím kastraci do 7 dní bez znecitlivění.

Tato metoda kastrace se využívá v mnoha zemích EU včetně ČR. Kvůli etickým důvodům je od této metody stále častěji opouštěno a v některých zemích je již kastrace bez znecitlivění zakázána (Německo od roku 2019).

Alternativou je kastrace v celkové anestezii, kterou lze provádět u starších zvířat. Nevýhodou této metody jsou ale vyšší náklady, pracovní zátěž a pooperační komplikace spojené s chirurgickým zákrokem. V intenzivních chovech nelze tuto metodu považovat za příliš praktickou a účinnou.

Kompromisem je alespoň částečné znecitlivění pomocí lokální anestezie (kastrace s místním znecitlivěním – Švédsko, Norsko).

Další možností je imunologická kastrace. Ze všech zákroků je imunokastracepro zvířata nejméně bolestivá. Jedná se o vakcinaci, která eliminuje kančí zápach. Selata jsou vakcinovány 2krát a výsledkem je pak zablokování pohlavního vývoje a tedy i zabránění tvorby látek, které jsou zodpovědné za kančí zápach masa. Rizikem je nedodržení správného schématu vakcinace, kdy rezidua mohou zůstat v těle zvířete při porážce. Dalším rizikem je vynechání dávky nebo sebeaplikace veterinárního lékaře, která může vést při opakovaných dávkách k sterilizaci.

Z pohledu welfare, je nejvhodnější samce nekastrovat vůbec. Výkrm kancůse provádí např. ve Velké Británii, Španělsku nebo Portugalsku. Aby se zabránilo výraznému kančímu zápachu, jsou poráženi v nízkých hmotnostech a před dosažením pohlavní dospělosti (okolo 80 kg). Rovněž je zde zaveden trh pro speciální masné produkty, pro které se používá maso z pohlavně dospělých kanců. Oproti kastrátům rostou nekastrovaní samci rychleji, mají větší jatečnou výtěžnost a méně tuku. Nevýhodou zůstává testosteronem podmíněná agresivita a problém s kančím zápachem, pro jehož hodnocení neexistuje objektivní použitelná metoda. Cílem je využívat vyšlechtěné linie prasat, jejichž potomci jsou téměř bez kančího zápachu. Takové to linie se začínají využívat i v ČR.

Více informací o problematice kastrace:

Informace o kastraci

 

Krácení zubů

Přesněji se jedná o uštipování zubů, které zahrnuje uštípnutí či obroušení špičky špičáků u sajících selat. Dle platných právních předpisů (zákon č. 246/1922 Sb. a prováděcí vyhláška č. 208/2004 Sb.) nelze provádět tento zákrok rutinně, ale pouze v případech, jestliže se prokáže poranění struků prasnice nebo uší a ocasů ostatních prasat. Přistoupit lze ke krácení zubů ze zdravotního důvodů tehdy, pokud jiné metody prevence selhaly.

 

Dříve než se ke krácení přistoupí, by se mělo ale vždy využít jiných metod, která brání okusování ocásků. Z tohoto důvodu se musí změnit nevhodné podmínky prostředí nebo způsob ustájení.

 

Krácení ocásků

Krácení ocásků u selat lze provádět bez znecitlivění do 7 dnů věku. Důvodem krácení je prevence vzájemného okusování ocásků u selat. Stejně jako v případě krácení zubů, nelze tento zákrok provádět rutinně, ale pouze v odůvodněných případech. Prevencí okusování je obohacení prostředí. Významným zdrojem enrichmentu je nejen pro selata sláma. Jako efektivní se ukazuje i využití provázků, které selata dostatečně zabaví. Další variantou je dodání minerálního lizu, který obsahuje důležité stopové prvky. Objevují se tendence šlechtit i linie, u kterých nezkrácené ocásky nepředstavují žádné problémy.