Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

Biostatistika

FVL. 1.roč. - magisterské studium

 

MODELOVÉ PŘÍKLADY

 

Příklad 1

Při vyšetřování chovu dojnic bylo provedeno na výběru 12 dojnic stanovení glukosy v krevním séru, Byly naměřeny tyto hodnoty: 3.1, 3.1, 3.2, 2.8, 2.9, 3.2, 2.7, 2.7, 3.3, 3.2, 3.9, 3.1 mmol.l-1.

Jaká je průměrná hodnota glukózy krevního séra dojnic a jaký je rozptyl a směrodatná odchylka hodnot glukózy?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 2

Byla sledována hmotnost králíků v laboratorním chovu, Vážením náhodně vybraných 12 králíků z chovu byly zjištěny tyto hmotnosti: 2.7, 3.1, 2.9, 2.7, 3.0, 2.8, 2.9, 2.9, 3.1, 3.3, 2.8, 2.7 kg.

Jaká je průměrná hmotnost králíků v chovu a jaký je rozptyl a směrodatná odchylka této hmotnosti? Zjistěte rozpětí hodnot hmotnosti a případně i medián souboru.

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 3

V jednom chovu koní byl zjišťován vliv dvou veterinárních přípravků na hladinu Mg v krevním séru koní. 10 jedincům byl aplikován přípravek č. 1 a byly zjištěny hladiny hořčíku krevního séra v mmol.l-1:

0.91, 0.79, 0.82, 1.03, 0.82, 0.93, 0.90, 0.87, 0.89, 0.93

Jiným jedicům v chovu byl aplikován přípravek č.2 a byly zjištěny hladiny hořčíku krevního séra v mmoll-1:

0.97, 0.99, 1.24, 1.17, 0.87, 1.20, 0.97, 0.96, 0.99, 0.95

Mají přípravky shodné účinky na hladiny hořčíku krevního séra koní ?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 4

V jednom chovu dojnic byl zjišťován vliv veterinárního přípravku na aktivitu AST v krevním séru dojnic. U 10 dojnic (kontrolních), kterým nebyl aplikován přípravek, byly zjištěny aktivity AST krevního séra v µmol.l-1 :

0.337, 0.302, 0.405, 0.400, 0.381, 0.398, 0.377, 0.392, 0.345, 0.409

U 10 dojnic, kterým byl aplikován přípravek byly zjištěny aktivity AST krevního séra v µmoll-1:

0.341, 0.302, 0.504, 0.452, 0.309, 0.375, 0.479, 0.423, 0.311, 0.333

Má přípravek vliv na aktivitu AST krevního séra dojnic ?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 5

V chovu koní je střední hladina glukosy krevního séra µ = 3,1 mmol.l-1. Koním byl aplikován v krmivu  energetický přípravek a byl zjišťován jeho účinek na hladinu glukozy krevního séra koní: v odebrané krvi u 20 náhodně vybraných jedinců byla stanovena hladina glukozy kr.séra v mmoll-1:

3.1, 2.7, 3.3, 3.1, 3.1, 3.2, 3.0, 2.8, 2.9, 2.7, 3.2, 2.7, 2.7, 3.3, 3.2, 3.3, 3.7, 3.9, 3.1, 3.5

Měl přípravek vliv na hladinu glukosy krevního séra  koní?

Řešení:  UNISTAT

 

 

******************************

 

Příklad 6

Byla zjišťována baktericidní účinnost nového antibiotika. Od 15 pacientů byly odebrány vzorky a každý byl rozdělen na polovinu - na první polovinu bylo aplikováno antibiotikum, druhá polovina zůstala neošetřena. Po kultivaci byl sledován počet kolonií S.Aureus v každém odběru.

S antibiotikem: 37, 35, 38, 42, 35, 38, 39, 36, 40, 37, 35, 36, 38, 37,35.

Neošetřeno: 36, 38, 35, 40, 37, 36, 38, 35, 38, 37, 33, 34, 38, 39, 40.

Mělo použité antibiotikum baktericidní účinek?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 7

V jednom chovu dojnic byl zjišťován vliv veterinárního přípravku na aktivitu AST v krevním séru dojnic. U 10 dojnic (kontrolních), kterým nebyl aplikován přípravek, byly zjištěny aktivity AST krevního séra v µmoll-1 :

0.337, 0.302, 0.405, 0.400, 0.381, 0.398, 0.377, 0.392, 0.345, 0.409

U 10 dojnic, kterým byl aplikován přípravek byly zjištěny aktivity AST krevního séra v µmoll-1:

0.341, 0.302, 0.504, 0.452, 0.309, 0.375, 0.479, 0.423, 0.311, 0.333

Má přípravek vliv na rozptyl aktivity AST krevního séra dojnic?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 8

Při zamíchávání léčebné látky do krmné směsi se míchání provádí 5 minut. Postačuje 5 minut míchání k rovnoměrnému rozmíchání léčebné látky do směsi ?

Koncentrace léčebné látky v krmné směsi je náhodná veličina s GNR( µ,s2). Požadavek rovnoměrného rozmíchávání byl stanoven splněním rozptylu koncentrace léčivé látky s2= 0,01 v různých místech zásobníku.

Bylo odebráno 10 vzorků z různých míst zásobníku a byla zjištěna tato koncentrace léčivé látky ve směsi mg.kg-1 :  3.2, 3.4, 3.2, 3.1, 3.4, 3.4, 3.3, 3.4, 3.1, 3.0.

Je léčivá látka po 5 minutách zamíchávání do krmné směsi rozmíchána rovnoměrně ?

Řešení:  UNISTAT

 

 

******************************

 

Příklad 9

V experimentu byla ověřována účinnost 3 přípravků (A, B, C) na zvyšování hladiny Mg v krevním séru dojnic. Do pokusu byly zařazeny 4 skupiny zvířat (Kontrola, A, B, C), u nichž byly získány tyto hodnoty Mg v krevním séru (v mmol.l-1):

  K                     A                     B                      C

1,05                 0,91                 0,97                 1,01

0,69                 0,79                 0,99                 0,96

0,85                 0,82                 1,24                 0,95

0,78                 1,03                 1,17                 0,90

0,82                 0,82                 0,87                 0,99

1,01                 0,93                 1,2                   1,1

0,91                 0,9                   0,97                 0,98

0,88                 0,87                 0,96                 0,9

0,9                   0,89                 0,99                 0,95

0,85                 0,93                 0,95                 0,86

Statisticky vyhodnoťte rozdíly v účinnosti mezi přípravky A, B, C vzhledem ke kontrole a graficky znázorněte porovnání jednotlivých skupin.

Řešení:  UNISTAT (ANOVA)

Řešení: MS Excel

******************************

 

Příklad 10

Byla zjišťována závislost mezi acidobazickým výlučkem moči a pH moči u dojnic. V pokuse byly zjištěny tyto hodnoty :

ABV moči (mmoll-1)               pH (-log H+)

 

 20                                          7,0

 10                                          7,2

 50                                          8,0

 90                                          7,6

135                                         7,9

150                                         8,3

173                                         8,0

195                                         8,1

205                                         8,6

229                                         8,1

263                                         8,0

Proveďte regresní a korelační analýzu závislosti (napište lineární regresní rovnici a vypočtěte korelační koeficient) a zjistěte statistickou významnost závislosti.

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 11

Byla zjišťována závislost mezi glukózou krevního séra a ketolátkami moči u dojnic. V pokuse byly zjištěny tyto hodnoty :

glukóza séra (mmoll-1)            ketolátky moči (arb. j.)

 

2,5                                          0

2,6                                          0

2,8                                          2

2,9                                          1

3,0                                          2

3,1                                          3

3,2                                          2

3,5                                          4

3,9                                          2

4,2                                          4

4,5                                          3

Proveďte regresní a korelační analýzu závislosti (napište lineární regresní rovnici a vypočtěte korelační koeficient) a zjistěte statistickou významnost závislosti.

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 12

Zjistěte zda existuje závislost mezi váhou těla a hmotností vajec u nosnic. U výběrového souboru 10 nosnic byly naměřeny následující hodnoty váhy těla (v kg):

2.2, 1.8, 2.1, 1.7, 2.4, 2.0, 2.0, 1.9, 2.3, 1.9

U těchto nosnic byly zjištěny následující průměrné hodnoty v g pro hmotnost vajec (průměr z 10 vajec):

41, 36, 40, 36, 42, 39, 40, 37, 41, 38

Vypočítejte základní statistické parametry pro každý soubor dat, korelační koeficient pro závislost obou sledovaných veličin a znázorněte graf lineární regresní funkce (s popisem lineární rovnice) pro sledovaný vztah.

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

 

******************************

 

Příklad 13

V experimentu byl zjišťován stresový účinek 3 různých intenzit hluku: 50 dB (kontrola), 80 dB, 100 dB na změny ve vybraných biochemických ukazatelích (glukóza, triglyceridy, cholesterol, AST) v krvi laboratorních králíků. Každé intenzitě hluku byla vystavena skupina králíků, z níž bylo náhodně vybráno vždy 10 jedinců, u kterých byly naměřeny následující hodnoty vybraných biochemických ukazatelů v krvi:  DATA

Zjistěte rozdíly v účinku sledovaných intenzit hluku na jednotlivé biochemické ukazatele.

Řešení: UNISTAT  (ANOVA)

 

 

******************************

 

Příklad 14

Byly porovnávány vedlejší účinky 3 léčebných preparátů (P1, P2, P3) na změny ve vybraných hematologických ukazatelích pacientů. Každý preparát byl aplikován skupině pacientů, z které bylo náhodně vybráno vždy 10 jedinců pro odběr vzorků krve, kde byla stanovena hladina hemoglobinu (Hb), hematokritu (Hk), celkový počet erytrocytů (Ery) a leukocytů (Leu) DATA

Zjistěte, zda se použité léčebné preparáty navzájem liší ve svých účincích na sledované ukazatele krevního obrazu pacientů.

Řešení: UNISTAT (ANOVA)

 

 

******************************

Příklad 15

Experimentálně byl zjišťován vliv různé doby manipulace při odběru krve u brojlerových kuřat na hladinu stresového markeru - kortikosteronu. Brojlerová kuřata byla podrobena prodloužené předodběrové manipulaci (odchyt, přenesení na odběrový stůl, fixace, vlastní odběr krve) po dobu 3 a 5 minut a získané výsledky byly porovnány s jedinci, kteří byly podrobeni pouze minimální době předodběrové manipulace (do 0,5 min - kontrolní skupina). Naměřené hodnoty kortikosteronu (ng/ml) v krevní plazmě brojlerů v jednotlivých skupinách podle doby manipulace:

       Kortikosteron (ng/ml)

do 0,5 min (kontr.)

3 min

5 min

1,02

3,02

4,66

1,56

3,69

4,02

1,49

2,99

6,01

2,03

4,01

4,89

1,99

3,54

5,26

1,87

2,98

5,31

2,36

3,54

4,57

2,14

4,11

4,66

Proveďte statistické vyhodnocení vlivu různé doby zavěšení brojlerů na koncentraci kortikosteronu v krevní plazmě.

Řešení: UNISTAT  (ANOVA)

 

 

******************************

Příklad 16

Byl sledován vliv dlouhodobého transportu ryb (kapra obecného) na vybrané hematologické ukazatele (hematokrit). Ryby byly přepravovány na dvě různé vzdálenosti (50 km a 115 km). Naměřené hodnoty hematokritu (v l/l) u náhodně vybraných 8 kaprů v jednotlivých skupinách podle vzdálenosti transportu jsou uvedeny v následující tabulce (kontrola = hodnoty hematokritu u ryb, které nebyly transportovány):

Hematokrit (l/)

kontrola

50 km

115 km

0,3

0,35

0,36

0,28

0,36

0,35

0,31

0,32

0,34

0,27

0,39

0,35

0,26

0,31

0,31

0,32

0,30

0,35

0,28

0,35

0,3

0,3

0,34

0,3

Proveďte statistické vyhodnocení vlivu různých vzdálenosti transportu na hematokritovou hodnotu u kaprů.

Řešení: UNISTAT (ANOVA)

 

 

******************************

 

Příklad 17

Byl hodnocen stresový vliv transportu na koncentraci kortizolu v krevní plazmě prasat. Prasata byla přepravována na vzdálenost 20 km a po přepravě byly naměřené hodnoty kortizolu od 8 náhodně vybraných jedinců  porovnány s hodnotami prasat (n=8), které nebyly podrobeny stresovému vlivu následkem přepravy:   

 

Kortizol (ng/ml)

Č. zv.

Bez přepravy

Transport 20 km

1

98,6

150,30

2

75,30

120,60

3

102,30

111,90

4

65,90

142,30

5

84,30

136,50

6

101,60

125,90

7

100,20

147,90

8

87,6

154,60

 Měla 20 km přeprava vliv na koncentraci kortizolu v krevní plazmě prasat?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 18

Byl hodnocen stresový vliv střednědobého transportu na hladinu neopterinu v krevní plazmě prasat. U souboru 10 náhodně vybraných prasat byla odebrána krev před započetím přepravy na vzdálenost 50 km a poté i po skončení transportu. Zjištěné hodnoty koncentrace neopterinu v krevní plazmě jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Neopterin (nmol/l)

Č. zv.

Před transportem

Transport 50 km 

1

18,90

34,65

2

19,60

32,50

3

17,65

33,90

4

25,60

41,50

5

28,30

49,65

6

19,60

37,10

7

21,35

42,0

8

24,60

29,60

9

18,45

31,20

10

20,30

45,10

Měl 50 km transport vliv na hladinu neopterinu v krevní plazmě prasat?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 19

 

Při vyšetřování zdravotního stavu brojlerů, kteří byli experimentálně vykrmováni při zvýšené teplotě prostředí, byly sledovány změny v bílém krevním obrazu kuřat. Jako hlavní indikátor dlouhodobého tepelného zatížení byl zjišťován vzájemný poměr heterofilů a lymfocytů (H/L) v krvi brojlerů. Ze skupiny brojlerů, kteří byli vykrmováni při zvýšené teplotě (30°C) bylo náhodně vybráno 10 jedinců, jimž byla po skončení výkrmu odebrána krev, a zjištěné hodnoty H/L byly porovnány s hodnotami 10 náhodně vybraných brojlerů, kteří byli vykrmováni při normální teplotě (21°C - kontrola):

 

 H/L (Heterofily/Lymfocyty)

Č. zv.

 Kontrola

 Zvýšená teplota

1

0,74

1,49

2

0,65

1,34

3

0,60

0,98

4

0,59

1,65

5

0,83

1,82

6

1,06

1,68

7

0,56

0,85

8

0,73

1,08

9

0,55

0,99

10

0,92

1,96

 Měla zvýšená teplota při výkrmu vliv na hodnoty H/L v krvi brojlerů?

Řešení:  UNISTAT

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 20

 

V rámci vyšetření zdravotního stavu prasat transportovaných na 2 různé vzdálenosti byla sledována koncenrace kortizolu a neopterinu v krevní plazmě. Prasata byla přepravována na vzdálenost 20 km nebo 50 km, poté jim byla odebrána krev na stanovení sledovaných ukazatelů. Získané výsledky byly porovnány s jedinci, kteří nebyli podrobeni stresovému vlivu následkem přepravy (kontrola):

Kortizol (ng/ml) Neopterin (nmol/l)
kontrola 20 km 50 km kontrola 20 km 50 km
98,6 150,3 184,6 18,9 22,9 34,6
75,3 120,6 144,2 19,6 29,6 32,5
102,3 111,9 135,6 17,6 31,6 33,9
65,9 142,3 165,3 25,6 32,5 41,5
84,3 136,5 152,0 28,3 28,7 49,6
101,6 125,9 154,3 19,6 26,8 37,1
100,2 147,9 179,1 21,3 36,9 42,0
87,6 154,6 168,3 24,6 21,6 29,6

Proveďte statistické vyhodnocení vlivu různé délky přepravy na koncentraci kortizolu a neopterinu v krevní plazmě prasat.

Řešení:  UNISTAT

 

******************************

Příklad 21

 

V testech toxicity na kapru obecném (Cyprinus carpio) byla ověřována účinnost fungicidního přípravku BUMPER (účinná látka - propikonazol) na změny v počtu leukocytů (G/l)). V experimentu byly zjištěny následující hodnoty počtu leukocytů v krvi kaprů, kteří byli vystaveni koncentraci 30mg/l a počty leukocytů u kontrolních zvířat:

Celkový počet leukocytů (G/l)

Č. zv.

Kontrola (0 mg/l)

30 mg/l

1 40,2 36,1
2 38,6 35,9
3 32,6 37,8
4 45,1 38,1
5 48,3 41,6
6 39,4 40,5
7 38,6 39,2
8 40,2 35,2
9 41,6 32,4
10 36,9 32,8
11 38,7 36,5
12 41,6 31,6

Měla testovaná koncentrace fungicidu BUMPER vliv na celkové počty leukocytů v krvi kaprů?

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 22

 

Při transportu prasat byl sledován stresový vliv procesu nakládky zvířat do přepravního prostředku na hladinu kortizolu v krevní plazmě prasat. U souboru 10 náhodně vybraných prasat byla odebrána krev ještě ve stáji (před nakládkou) a poté i po ukončení procesu nakládání zvířat do kamionu. Zjištěné hodnoty koncentrace kortizolu v krevní plazmě prasat jsou uvedeny v následující tabulce:

Kortizol (ng/ml)
Č. zv. Před nakládkou Po nakládce
1 86,9 158,3
2 92,6 142,7
3 99,6 174,8
4 85,3 144,2
5 100,3 135,6
6 75,9 135,3
7 86,3 151,0
8 101,6 144,3
9 100,2 159,1
10 86,6 167,3

Měla nakládka prasat vliv na hladinu kortizolu v krevní plazmě zvířat?

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 23

 

Při transportu bažantů byly sledovány změny v koncentraci glukózy a laktátu v krevní plazmě v souvislosti s různou hustotou naskladnění zvířat v přepravních kontejnerech. U 10 náhodně vybraných bažantů transportovaných při přepravní hustotě 290 cm2/kg a 195 cm2/kg živé váhy a 10 kontrolních bažantů, kteří přepravováni nebyli,  byly stanoveny následující plazmatické koncentrace glukózy a laktátu:

Skup. Glukóza (mmol/l) Laktát (mmol/l)
290 cm2 15,5 7,42
290 cm2 17,66 6,76
290 cm2 15,17 4,76
290 cm2 13,70 5,75
290 cm2 17,02 7,58
290 cm2 14,32 4,53
290 cm2 14,74 7,78
290 cm2 16,88 10,09
290 cm2 16,89 4,36
290 cm2 15,83 6,04
195 cm2 18,47 7,00
195 cm2 15,46 8,81
195 cm2 16,2 4,68
195 cm2 14,58 3,68
195 cm2 18,60 7,35
195 cm2 16,63 6,86
195 cm2 14,44 5,83
195 cm2 15,69 4,77
195 cm2 14,78 5,63
195 cm2 15,16 6,47
Kontrola 18,35 8,4
Kontrola 16,56 8,45
Kontrola 15,38 9,36
Kontrola 16,84 9,11
Kontrola 17,32 7,35
Kontrola 14,18 11,2
Kontrola 19,11 14,29
Kontrola 18,17 12,29
Kontrola 17,64 11,27
Kontrola 18,96 12,06

Zjistěte, zda se liší různá přepravní hustota bažantů ve svém vlivu na hladinu glukózy a laktátu v krevní plazmě zvířat?

Řešení:  UNISTAT

 

******************************

Příklad 24

 

Experimentálně byla ověřována účinnost různých koncentrací fungicidního přípravku BUMPER (účinná látka - propikonazol) na změny parametrů oxidativního stresu - aktivity enzymů superoxid dismutázy (SOD) v játrech. V testech toxicity na kapru obecném (Cyprinus carpio) byly testovány celkem 3 různé koncentrace a byly zjištěny následující hodnoty SOD (U/mg protein):

SOD (U/mg protein)
Koncentrace
BUMPER:
Kontrola (0 mg/l) 0,1 mg/l 1 mg/l 10 mg/l
Č.zv. 1 150 240 364 399
2 169 305 402 425
3 203 198 216 401
4 256 204 369 326
5 241 360 483 405
6 187 201 397 299
7 203 188 364 379
8 196 192 288 356
9 302 221 399 452
10 148 207 269 399
11 265 196 364 379
12 231 181 301 452

Liší se vliv různých koncentrací fungicidu BUMPER na aktivitu enzymů SOD ve srovnání s kontrolou?

Řešení:  UNISTAT

 

******************************

Příklad 25

 

Při vyšetřování zdravotního stavu nosnic ve 4 různých typech ustájení (volný výběh, podestýlka, neobohacené klece, obohacené klece) byly sledovány hladiny celkových počtů leukocytů a hladina hemoglobinu v krvi . Z každého ustájení bylo náhodně vybráno 10 nosnic, u nichž byly stanoveny následující hodnoty celkového počtu leukocytů (Leu) a Hemoglobinu:

Leu (G/l)   Hemoglobin (g/l)
volný výběh podestýlka neobohacené klece obohacené klece   volný výběh podestýlka neobohacené klece obohacené klece
7,6 12,3 15,8 6,2   181 105 96 106
9,6 7,3 9,1 10,8   144 114 98 112
12,5 11,9 7,3 7,8   121 133 92 99
14,9 13,0 8,0 8,0   129 122 123 97
16,5 9,1 6,8 6,8   120 119 94 102
15,7 13,8 5,3 4,8   125 139 86 118
9,4 16,2 9,8 9,8   159 146 116 95
13,6 11,3 14,3 5,6   123 131 99 130
10,7 8,5 7,9 8,8   129 132 91 109
12,8 7,5 9,5 9,5   133 121 143 111

Zjistěte, zda se navzájem liší různé typy ustájení ve svém vlivu na celkové počty leukocytů a hladinu hemoglobinu u nosnic.

Řešení:  UNISTAT

 

******************************

Příklad 26

 

Při odběru krve u bažantů byl sledován vliv délky předodběrové manipulace s ptáky (v sekundách) na hladinu laktátu v krevní plazmě. U 20 náhodně vybraných bažantů byly zjištěny při různých dobách manipulace (zahrnující odchyt, přenesení a vlastní odběr krve) následující hodnoty laktátu (v mmol/l) v kr. plazmě:

Č.zv.

Doba manipulace (s)

Laktát (mmol/l)

1

90

10,39

2

83

16,93

3

76

10,38

4

72

11,51

5

90

9,61

6

90

10,60

7

72

12,60

8

85

10,24

9

57

12,14

10

90

11,60

11

111

13,59

12

114

12,20

13

180

20,76

14

173

9,91

15

164

19,74

16

158

12,83

17

180

18,45

18

155

16,46

19

129

10,48

20

175

13,84

Zjistěte, zda existuje závislost mezi dobou manipulace s bažanty a hladinou laktátu v jejich krvi.

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

 

******************************

Příklad 27

 

Experimentálně byl hodnocen stresový vliv vzdálenosti přepravy u bažantů. Bažanti byli přepravováni na 4 různé vzdálenosti (30, 40, 50, a 60km) a z každého transportu bylo náhodně vybráno 5 jedinců, u nichž byly po skončení přepravy stanoveny  následující hladiny stresového markeru - kortikosteronu (v ng/ml) v krevní plazmě:

Č.zv.

Vzdálenost transportu (km)

Kortikosteron (ng/ml)

1

30

2,816

2

30

4,054

3

30

4,982

4

30

8,01

5

30

3,002

6

40

12,478

7

40

11,9

8

40

8,138

9

40

6,024

10

40

15,09

11

50

6,52

12

50

16,076

13

50

13,086

14

50

15,09

15

50

23,884

16

60

5,836

17

60

21,17

18

60

23,138

19

60

16,594

20

60

14,62

Zjistěte, zda existuje závislost mezi délkou transportu u bažantů a hladinou kortikosteronu v jejich krvi.

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

 

******************************

Příklad 28

 

V rámci vyšetření zdravotního stavu bažantů v bažantnici byla zjišťována závislost mezi vybranými biochemickými ukazateli v kr.plazmě ptáků. U 20 náhodně vybraných bažantů z bažantnice byly zjištěny následující hodnoty glukózy (v mmol/l) a laktátu (v mmol/l) v kr. plazmě:

Č.zv.

Glukóza (mmol/l)

Laktát(mmol/l)

1

15,5

7,42

2

17,66

6,76

3

15,17

7,76

4

13,70

5,75

5

17,02

7,58

6

14,32

4,53

7

14,74

7,78

8

16,88

8,09

9

16,89

4,36

10

15,83

6,04

11

18,47

7,00

12

15,46

8,81

13

16,2

4,68

14

14,58

4,68

15

18,60

10,35

16

16,63

8,86

17

14,44

5,83

18

15,69

4,77

19

14,78

5,63

20

15,16

6,47

Zjistěte, zda existuje závislost mezi hladinou glukózy a laktátu v kr.plazmě bažantů

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 29

 

V rámci vyšetření zdravotního stavu prasat vykrmovaných v prostředí se zvýšenou hlukovou zátěží byla sledována hladina cholesterolu v jejich krvi. Z výkrmny, kde byla prasata experimentálně chována v prostředí působení hladiny hluku 100 dB bylo náhodně vybráno 12 prasat, jimž byla po skončení výkrmu odebrána krev, a zjištěné hodnoty plazmatického cholesterolu (v mmol/l) byly porovnány s hodnotami 12 náhodně vybraných prasat z výkrmny, kde se hladina hluku pohybovala kolem 50 dB:

 

Cholesterol (mmol/l)

Č.zv.

50 dB

100dB

1

3,54

4,37

2

2,98

3,78

3

3,47

3,99

4

4,03

3,58

5

2,46

4,13

6

3,76

4,67

7

3,88

4,1

8

3,9

3,79

9

3,75

4,21

10

4,01

3,68

11

3,12

3,54

12

3,55

3,96

Liší se hladina cholesterolu v krevní plazmě prasat při různé hlukové zátěži?

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

Řešení: MS Excel

******************************

Příklad 30

 

V experimentu byla hodnocena hladina stresové zátěže u skotu vlivem chirurgického odrohování provedeného při lokální anastezii (i.m. lidocain). U 10 náhodně vybraných dojnic byla odebrána krev na stanovení bazální plazmatické hladiny stresového hormonu kortizolu (v mmol/l) a následující den u nich bylo provedeno chirurgické odrohování. Poté jim byla opět odebrána krev a stanoveny následující koncentrace kortizolu v krevní plazmě:

Kortizol (nmol/l)

Č.zv.

Bazální

Po odrohování

1

7,15

89,23

2

12,32

56,78

3

9,48

67,46

4

7,56

78,45

5

13,24

93,6

6

8,35

98,35

7

6,56

45,1

8

9,74

78,75

9

11,96

99,56

10

6,87

68,3

11

8,01

71,2

12

7,11

68,36

Má chirurgické odrohování provedené při lokální anestezii vliv na hladinu kortizolu v krevní plazmě dojnic?

Řešení:  UNISTAT (ver.6.5)

Řešení: MS Excel

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

Zpět