OP VK - Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Fotogalerie
 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality veterinárních studijních programů a zvýšení teoretických i praktických znalostí a dovedností absolventů v oblasti péče o zdraví a pohodu zvířat a dozoru nad ochranou zvířat. Tohoto cíle bude dosaženo zavedením nových laboratorních metod a výukových postupů do výuky, vytvořením databáze příkladů z praxe pro posílení problémově orientované výuky a tvorbou nových učebních textů a pomůcek. Zamýšlená inovace odpovídá požadavkům praxe, jak vyplynulo z konzultací s pracovníky Státní veterinární správy (SVS) a Komory veterinárních lékařů, ale také závěrům evaluace veterinárních fakult naší univerzity skupinou expertů Asociace evropských veterinárních škol. Cílovou skupinou jsou studenti veterinárních studijních programů. Projekt bude realizován ve spolupráci se SVS,
která je dozorovým orgánem v oblasti ochrany zvířat a má přehled o požadovaných schopnostech absolventů. Výsledkem provedené inovace bude posílení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. 
 
logolinky
 Investice do rozvoje vzdělávání