OP VK - Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Fotogalerie
 

Činnosti bezprostředně související s realizací projektu

Veřejné zakázky – postupy

Postupy pro zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, interní předpis Směrnice rektora č. ES 23/2009/1, usnesení vlády č. 48 ze dne 12.1.2009 o Závazných postupech pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období let 2007 až 2013 (Metodický pokyn MŠMT – poskytovatele dotace). Dalšími právními úpravami, které se vztahují na pravidla a postupy pro zadávání veřejných zakázek jsou směrnice Evropského parlamentu, případně nařízení Komise (ES) či Nařízení Rady (ES). Tyto uvedené předpisy upravují a specifikují přesné požadavky, které musí zadavatel (VFU Brno) při vypisování a realizaci veřejných zakázek splnit. Hlavními kritérii pro zadávání zakázek jsou jejich předpokládané hodnoty (bez DPH). Pro projekty OP VK jsou členěny do následujících kategorií:

1)Zakázky malého rozsahu
  1. I. Kategorie – do 100 tis. Kč = výzva 1 dodavateli, možnost zadat přímo, do 10 000 Kč stačí „účtenka“
  2. II. Kategorie – do 500 tis. Kč = 3 zájemci, výzva na web MŠMT a zadavatele, min. 9 kalendářních dní pro podání nabídky
  3. III. Kategorie – do 2 mil. Kč = 5 zájemců, výzva na web MŠMT a zadavatele, min. 10 kalendářních dní pro podání nabídky
2)Zakázky s vyšší hodnotou
  1. IV. kategorie – do 6 mil. Kč = 5 zájemců, výzva na web MŠMT a zadavatele, min. 15 kalendářních dní pro podání nabídky
  2. V. kategorie – nad 6 mil. Kč = 9 zájemců, výzva na web MŠMT a zadavatele, min. 35 kalendářních dní pro podání nabídky

Veřejné zakázky projektu vs. ostatní projekty a granty VFU Brno

Před zahájením realizace projektu OPVK (1.7.2009), dále pak vždy před začátkem kalendářního roku a před vypsáním zadávacích podmínek výběrového řízení, je řešitel projektu OPVK povinen dotázat se ostatních řešitelů grantů a také organizačních součástí VFU Brno, zda v daném čase (kalendářní rok) plánují nákupy zboží, služeb či dodávek stejného charakteru, na které hodlá řešitel vypsat výběrové řízení. V případě, že ano, je řešitel povinen zahrnout předpokládanou hodnotu zakázky do svého výběrového řízení a následně pak postupovat v souladu s pravidly stanovenými pro jednotlivá výběrová řízení dle CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY zakázky. Naopak také hodnota plánovaných nákupů z projektu OPVK bude započítána do výběrového řízení, které bude zahájeno dříve a jehož rozsah a předmět bude shodný či obdobný, tedy se tzv. připojí k zakázce. Výjimky, kdy není nutné vypisovat výběrové řízení, jsou uvedeny v § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pozn. Veškeré výše uvedené předpisy musí být dodrženy při zadávání zakázek v rámci projektu OP VK

Uznatelné náklady

Projekt Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat je tzv. měkkým projektem, tedy neinvestičním. Projekt nevyužívá možnosti křížového financování – zapojení investičních výdajů, tedy jedinými uznatelnými náklady jsou náklady neinvestiční, blíže specifikované ve vlastní žádosti projektu. V případě jakékoliv nejasnosti v době řešení projektu, ve věci uznatelnosti nákladů, se obratem obraťte na management projektu, který Vám poskytne přesné informace, případně záležitost zkonzultuje s odborem CERA na MŠMT ČR.

Datum uznatelnosti prvních nákladů projektu: !!!!!od 1.7.2009!!!!!
Datum uznatelnosti posledních nákladů projektu: !!!!! do 30.6.2012!!!!! s výjimkou mezd, auditu a vybraných nákladů uvedených v příručce pro příjemce

Tok finančních prostředků je shodný s praxí zažitou např. u projektů FRVŠ, NAZV atd. Stejně tak i kontrola a oběh účetních dokladů je na stejném principu, tedy:
  1. Nákup v hotovosti (u drobných vydání) nebo objednávka – pořizovatel OBJ (organizační pracovník), vedoucí střediska (koordinátor), příkazce (řešitel), správce rozpočtu
  2. Faktura (vč. dodacího listu) – podpisy osoby přejímající zboží, koordinátora, řešitele, správce rozpočtu + označení dokladu razítkem s údaji o projektu OPVK
  3. Úhrada závazku
  4. Archivace
 
logolinky
 Investice do rozvoje vzdělávání