OP VK - Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Fotogalerie
 

Základní struktura týmu

Zapojení jednotlivých článků projektového týmu do realizace a jejich vzájemné propojení
– základní struktura

diagram pracovníci

Základní struktura projektu zobrazuje VZÁJEMNÉ propojení všech součástí realizačního týmu projektu a jejich SPOLEČNÉ úsilí na dosažení cíle projektu = INOVACE VÝUKY.

Jednotlivé osoby budou konkrétně úkolovány na poradách pracovních týmů a v termínech budou plnit zadané úkoly. Mimo to budou pravidelně aktualizovat své výstupy, aby mohly být zaznamenány do pravidelných monitorovacích zpráv a žádostí o platby.

Za svěřené úkoly nesou pověřené osoby plnou odpovědnost, neboť jakékoliv pochybení či odchýlení od projektu, které nebude dostatečně zdůvodněno a poskytovatelem schváleno, může mít za následek neuznání vynaložených prostředků za oprávněné a potažmo tedy i krácení dotačních prostředků.

KOMUNIKACE v rámci týmu (týmů) má svá základní pravidla zobrazená na organizačním schématu projektu (viz. strana č. 1), nicméně, v případě potřeby, je nutné neprodleně informovat manažera projektu, či jinou složku managementu, o případných nejasnostech či rozporech při řešení zadaných úkolů.

Docházka

Každý zaměstnanec, který je členem realizačního týmu projektu bude svoji docházku zaznamenávat tak, jako doposud, tedy do docházkové knihy na příslušném pracovišti, kdy denně zapisuje čas příchodu, odchodu, přerušení atd. Navíc však bude nutné, absolutně pro všechny, zaznamenávat denní počet hodin odpracovaných na projektu, na samostatném evidenčním listu docházky (Pracovní výkaz), který bude mít každý ze zaměstnanců, a který bude na konci každého měsíce opatřen podpisem přímého nadřízeného. V případě uzavřených dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce bude dokladem o odpracované době rovněž Pracovník výkaz, který musí být vždy po splnění zadaného úkolu, či ukončení měsíce, vyhotoven a podepsán zaměstnancem a jeho nadřízeným pracovníkem.

Udržitelnost projektu po jeho ukončení

VFU Brno se zavázala, že vybrané monitorovací indikátory bude udržovat po dobu 5 let po ukončení projektu. Z tohoto důvodu je nutné uchovat nejen veškeré dokumenty, doklady a zpracované materiály po tuto dobu, ale rovněž udržovat aktivity a nové standardy a metody výuky, které byly tímto projektem nastaveny a realizovány.
 
logolinky
 Investice do rozvoje vzdělávání