OP VK - Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Fotogalerie
 

Realizace činností a úkolů podle klíčových aktivit

KA 1 – Příprava, zavedení a doladění nových laboratorních metod
Do výuky budou zavedeny nové laboratorní metody v oblastech:
 • molekulární biologie,
 • analýzy kontaminantů ŽP a potravních řetězců,
 • bilanční stravitelnosti a bezpečnosti krmiv,
 • posuzování parametrů oxidativního stresu,
 • parametrů srážlivosti krve v diferenciální diagnostice onemocnění,
 • metod využívaných v oblasti otrav zvířete.
Realizace (červenec 2009 – červen 2012)
 • Zajistí Odborní pracovníci a Koordinátoři odborné činnosti,
 • Plánována V 1.ROCE trvání projektu s opakováním v dalších letech,
 • Cílovou skupinou jsou studenti 1. až 4. ročníku
 • Je spojena s výběrovými řízeními – podklady zajistí Koordinátoři
Výstupy KA 1 = inovace 11 předmětů a vytvoření 1 nového volitelného předmětu. Dokladem budou INOVOVANÉ SYLABY nebo NÁVODY na cvičení.

KA 2 – Příprava, zavedení a doladění nových výukových postupů
Do výuky budou zavedeny či inovovány:
 • nové metody statistického zpracování dat,
 • terénní a mikroskopická cvičení předmětu Zoologie,
 • posílení terénních výjezdů studentů v oblasti zoohygieny a zootechniky vč. použití moderních chovatelských potřeb a měřících zařízení,
 • posílení problémově orientované výuky s důrazem na řešení praktických příkladů.
Realizace (červenec 2009 – červen 2012)
 • Zajistí Odborní pracovníci, Partner projektu a Koordinátoři odborné činnosti,
 • Plánována V 1. ROCE trvání projektu s opakováním v dalších letech s výjimkou problémově orientované výuky, kde se předpokládá trvalá aktualizace po celou dobu projektu
 • Cílovou skupinou jsou studenti 1. až 6. ročníku
 • Je spojena s výběrovými řízeními – podklady zajistí Koordinátoři
Výstupy KA 2 = inovace 18 předmětů, vybavení PC učebny. Dokladem budou INOVOVANÉ SYLABY nebo NÁVODY na cvičení.

KA 3 - Tvorba podkladů pro výuku
Pro tuto aktivitu bude nutné:
 • získávat materiály využitelné pro výuku,
 • zajistit četné výjezdy do terénu spojené s pořízením fotodokumentace a videozáznamů, vzorků, exemplářů živočichů k preparaci a další podklady spojené s konkrétními případy porušení právních předpisů pro potřeby problémově orientované výuky
Realizace (červenec 2009 – červen 2012)
 • Zajistí Partner projektu, Odborní pracovníci a Koordinátoři odborné činnosti,
 • Je plánována PO CELOU DOBU realizace projektu
 • Není spojena s výběrovým řízením
Výstupy KA 3 = FOTODOKUMENTACE, VIDEOZÁZNAMY a těla volně žijících zvířat pro preparaci. Vytvoření DATABÁZE případů (i neobvyklých) otrav včetně fotodokumentací, videozáznamů a databáze konkrétních případů porušení právních předpisů.

KA 4 – Tvorba a aktualizace učebních textů a pomůcek
Budou vytvářeny a pořizovány učební texty a pomůcky, návody na inovovaná cvičení, skripty, učebnice, výukové filmy, multimediální učební texty, e-lerningová prezentace a trvalé preparáty.
Realizace (červenec 2009 – březen 2010; červenec 2010 – březen 2011; červenec 2011 – březen 2012)
 • Zajistí Odborní pracovníci zajišťující výuku předmětů, pro které budou učební texty a pomůcky používány
 • Plánována PŘEDEVŠÍM V 1. ROCE trvání projektu
 • Není spojena s výběrovým řízením
Výstupy KA 4 = NÁVODY do cvičení (tištěné či elektronické), SOUBOR PREPARÁTŮ ŽIVOČICHŮ pro předmět Zoologie, VÝUKOVÉ FILMY o laboratorních metodách, MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY a TEXTY, SKRIPTA Speciální veterinární toxikologie. !!!Výstupy budou použity pro realizaci a zajištění KA 1 a KA2!!!

KA 5 – Hodnocení výsledků
Budou hodnoceny výsledky a výstupy dosažené v rámci ostatních aktivit, především budou hodnoceny:
 • jednotlivé učební texty a pomůcky a jejich přínos
 • inovovaná cvičení
 • vytvořená databáze praktických příkladů
 • výstupy odborných konferencí
Realizace (září 2009; leden, duben, květen, červen, září, listopad a prosinec 2010 a 2011; leden, březen, duben, květen, červen 2012)
 • Vždy 2 vybraní oponenti na jednotlivá skripta a multimediální učební texty
 • Autoevaluace všech materiálů – tvůrci materiálů
 • Hodnocení všech výstupů provedou rovněž Koordinátoři a Partner projektu
 • Hodnocení konferencí – účastníci konference
 • Hodnocení zpracovaných učebních textů, materiálů, pomůcek a inovovaných cvičení – cílová skupina (studenti)
 • Plánována zejména NA KONCI KAŽDÉHO SEMESTRU po ukončení výuky
 • Není spojena s výběrovým řízením
Výstupy KA 5 = OPONENTSKÉ POSUDKY skript a multimediálních pomůcek a textů, HODNOCENÍ učebních textů a výuky CÍLOVOU SKUPINOU (studenty), PÍSEMNÁ ZPRÁVA o postupu při realizaci výuky, ZPRÁVA organizátorů konference o jejím přínosu

!!!!!Odborní pracovníci, Partner projektu a Koordinátoři připraví HODNOTÍCÍ ZPRÁVU o dosažených výsledcích za uplynulý kalendářní rok!!!!!

Termín: do konce ledna roku následujícího po roce v němž byly výsledky dosaženy.

KA 6 – Odborné konference
Bude uspořádána samostatná odborná sekce (bezpečnost krmiv) v rámci konference Kábrtovy dietetické dny a workshop (praktické případy v ochraně zvířat) v rámci konference Ochrany zvířat a welfare.

Realizace (Ochrana zvířat a welfare – září 2009, 2010, 2011; Kábrtovy dietetické dny – květen 2011)
 • Pořádání odborné sekce zajistí Odborní pracovníci a Koordinátor Ústavu výživy, zootechniky a zoohygieny (Kábrtovy dietetické dny – květen 2011)
 • Pořádání workshopu zajistí Odborní pracovníci a Koordinátor Ústavu veřejného veterirního lékařství a toxikologie ve spolupráci s Partnerem projektu (Ochrana zvířat a welfare – září 2009, 2010, 2011)
 • Není spojena s výběrovým řízením
Výstupy KA 6 = uspořádání samostatné sekce a workshopů v rámci konferencí
 
logolinky
 Investice do rozvoje vzdělávání