OP VK - Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat
Fotogalerie
 

Zkrácený manuál vizuální identity OP VK - inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat

V souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 1828/2006 jsme jako příjemce povinni jasně informovat subjekty účastnící se projektu (cílové skupiny i širokou veřejnost) o tom, že tento projekt realizovaný v rámci OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF).

Díky dodržování pravidel publicity OP VK rozvedenými v Příručce pro příjemce
(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-prijemce-verze-2-platna-od-15-4-2009) získává veřejnost informace o tom, co zajímavého se díky projektům realizuje a z čeho jsou financovány, což slouží zároveň jako inspirace budoucím předkladatelům.

Financování OP VK z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR, musí být zdůrazněna během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace projektu i při prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, v interních, výročních a monitorovacích zprávách o realizaci projektu, během vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí apod.

Jsme povinni informovat o spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP VK z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR:
 • umístěním loga EU, ESF a loga OP VK na všech materiálech vztahujících se k realizaci projektu (informační a školicí materiály, propagační materiály a předměty, umístění odkazu na internetové stránky EU na stránkách informujícího ESF v ČR)
 • dále je povinen umístit vlajky EU v místnostech, kde se konají konference, semináře, školení, výstavy a veletrhy, na kterých je projekt prezentován nebo které jsou součástí projektu.

Každý dokument vztahující se k projektu (např. prezenční listiny, certifikáty, publikace, tiskoviny, propagační a informační materiály, programy školení a konferencí, pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, hlavičkové papíry), včetně elektronických dokumentů (odborné a propagační prezentace) a korespondence musí být označen v souladu s pravidly vizuální identity ESF a OP VK.

Loga ESF a OP VK a vlajka EU musejí být umístěna na zařízení a vybavení zakoupeném z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Každá akce realizovaná v rámci OP VK musí být na začátku rovněž uvedena informací o tom, že je financovaná z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

V místnostech, kde jsou organizované akce realizované v rámci OP VK (školení apod.) musí být umístěna loga ESF a OP VK, vlajka EU a informace o tom, že je akce financována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Z Manuálu vizuální identity ESF v ČR 2007-13:

 • minimální povolená velikost loga ESF je 6 mm na výšku
 • společně s logem ESF se v ČR zároveň vždy používá také vlajka EU s textem Evropská unie, barevnost vlajky EU a loga ESF musí být vždy stejná
 • vzdálenost mezi vlajkou EU a logem ESF musí být vždy na šířku nožičky písmena F dále lze podle pokynů jednotlivých řídících orgánů programů ESF v ČR přiřadit další loga
 • pořadí dalších log musí být buď na šířku nožičky písmena „f“ či na výšku horní části (vlajky) loga ESF
 • všechna loga horizontálního logolinku jsou zarovnána k hornímu a dolnímu okraji loga ESF

Povinná sdělení:

 • Spolufinancování projektu z prostředků ESF a prostředků ČR musí být na všech informačních a propagačních materiálech a dokumentech vyjádřena následujícím sdělením (kromě malých propagačních předmětů)
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“ 1

 • Na informačních a propagačních materiálech musí být použito sdělení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství (kromě malých propagačních předmětů)
„Investice do rozvoje vzdělávání“.

1 Slovo „projekt“ je možné nahradit slovem jiným, které lépe vyjadřuje charakter daného informačního nebo propagačního materiálu či dokumentu (např.: „Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“ nebo „Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“ nebo „Tento leták

Loga psaná česky nebo anglicky

S ohledem na mezinárodní charakter tohoto fondu je jeho logo zpracováno ve dvou jazykových variantách – české a anglické.
 • česká varianta loga se používá u všech materiálů psaných českým jazykem
 • anglická varianta tohoto loga se používá u všech materiálů, které jsou psány jazykem anglickým.
V případě, že se na daném či v daném materiálu nevyskytuje žádný text, na jehož základě by bylo možné určit, kterou jazykovou variantu loga ESF v ČR použít, se používá ta jazyková varianta tohoto loga, která lépe odpovídá účelu daného materiálu.

Z Manuálu vizuální identity OP VK

 • logo OP VK může být s textem i bez textu. Minimální velikost loga s textem je 1,5 cm na šířku.

Z Manuálu vizuální identity MŠMT

 • logo MŠMT může být s textem i bez textu. Na základě výjimky z Manuálu udělené 27. 3. 2009 je minimální přípustná velikost loga s textem 1,5 cm na šířku
 • státní vlajku ČR používá na svých dokumentech pouze řídící orgán (MŠMT)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
V případě, že dokument bude tisknut na černobílé tiskárně, je nutné použít černobílou variantu loga ESF, vlajky EU (je součástí emailu). Není možné vytisknout modrožlutou variantu nebo jednobarevnou modrou variantu loga ESF a vlajky EU na černobílé tiskárně – v takovém případě by se jednalo o porušení pravidel!
Předem je třeba se rozhodnout, zda budeme používat barevné nebo černobílé logo. Pokud je materiál černobílý (např. novinové články apod.), musí být uvedeno logo v černobílé variantě. Pro kontrolu je vždy rozhodná správnost originálu, tzn., pokud jsou dokumenty kopírovány černobíle z barevného originálu, předmětem kontroly bude správnost použití loga na originálu.


Vzor - barevné záhlaví
Vzor - černobílé záhlaví

Logolinky OPVK - horizontální
Logolinky OPVK - vertikálni

Šablona ".ppt" OPVK - horizontální
Šablona ".ppt" OPVK - horizontální (II. verze)

Šablona ".ppt" OPVK - vertikální
Šablona ".ppt" OPVK - vertikální (II. verze)

 
logolinky
 Investice do rozvoje vzdělávání