Úřední kontroly

stáhnout celou stránku ve formě DOCX, PDF

Obsahuje

 • Nařízení EP a Rady č. 854/2004
 • Nařízení EP a Rady č. 882/2004

Nařízení EP a Rady č. 854/2004

stanovující zvláštní předpisy pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

ke stažení


Zajištuje dozor nad:

 • nařízením (ES) č. 853/2004
 • nařízením (ES) č. 852/2004
 • nařízením (ES) č. 1774/2002

  Vztahuje se pouze na činnosti a osoby, na něž vztahuje nařízení (ES) č. 853/2004.

Definice

 • úřední kontrolou se rozumí jakákoli forma kontroly, kterou provádí příslušný orgán s cílem ověřit dodržování potravinového práva, včetně předpisů o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat
 • úředním veterinárním lékařem se rozumí veterinární lékař, který je ve smyslu tohoto nařízení kvalifikován jednat v této funkci a je jmenován příslušným orgánem
 • schváleným veterinárním lékařem se rozumí veterinární lékař určený příslušným orgánem, aby prováděl jeho jménem v hospodářství zvláštní úřední kontroly
 • úředním pomocným veterinárním pracovníkem se rozumí osoba, která je v souladu s tímto nařízením kvalifikovaná jednat v této funkci, je jmenována příslušným orgánem a pracuje pod vedením úředního veterinárního lékaře a na jeho odpovědnost
 • značkou zdravotní nezávadnosti se rozumí značka, jejíž použití znamená, že byly provedeny úřední kontroly v souladu s tímto nařízením

Působnost:

 • schvalování zařízení nebo může příslušný orgán schválení odejmout nebo pozastavit
 • Audity správné hygienické praxe slouží k ověření, zda provozovatelé potravinářských podniků soustavně a řádně používají postupy kontrol potravin vstupujících do zařízení a opouštějících zařízení a kontroly přiložených dokladů
 • Audity postupů založených na zásadách HACCP mají za cíl ověřit, zda provozovatelé potravinářských podniků používají tyto postupy soustavně a řádně a prověřuje se shoda s požadavky nařízení 853/2004
 • určení, zda personál a činnost personálu v zařízení na všech stupních výrobního procesu jsou v souladu s příslušnými požadavky
 • ověřování příslušných záznamů provozovatele potravinářského podniku
 • podle potřeby odebírání vzorků pro laboratorní analýzu
 • průběh a postup prohlídky před a po porážce (je definováno kdo a za jakých podmínek může tyto prohlídky provádět) Členské státy mohou personálu jatek povolit, aby pod dohledem úředního veterinárního lékaře pomáhal při úředních kontrolách- takový personál musí být kvalifikovaný a proškolený - více v příloze 1- kap. III)
 • vzor osvědčení o zdravotní nezávadnosti
 • jak by mělo vypadat označení zdravotní nezávadnosti
  • na jatečně upravená těla: velikost a tvar razítka, velikost písmen, umístění označení, co musí toto označení obsahovat a kdo je může vydávat

Členské státy zajišťují úřední kontroly týkající se:

 1. čerstvého masa
  Veterinární lékař provádí inspekční úkony zejména pokud jde o: (detaily popsány v příloze 1, kap. II)
 2. informace o potravinovém řetězci (=IPŘ)
 3. prohlídky před porážkou
  • provedeno u všech zvířat méně než 24 hod před porážkou
 4. dobré životní podmínky zvířat
 5. prohlídky po porážce
  • neprodleně po porážce
 6. specifikovaný rizikový materiál a jiné vedlejší produkty živočišného původu
 7. laboratorní testy

 8. V dalších článcích jsou dále uvedeny kontroly pro následující kategorie potravin: živí mlži, produkty rybolovu, mléko a mléčné výrobky (článek 6-8)

Seznam třetích zemí a částí třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu (čl. 11)
Produkty živočišného původu smějí být dováženy pouze z třetích zemí nebo z částí třetích zemí, které jsou uvedeny v seznamu

Seznam zařízení, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu (čl.12) Produkty živočišného původu mohou být dováženy do Společenství, pouze pokud

 • byly expedovány ze zařízení, získány nebo připraveny v zařízeních, která jsou uvedena v seznamech, kromě výjimek (viz. čl. 12)
 • jsou vyrobeny z masa získaného na jatkách a v bourárnách/porcovnách, které jsou uvedeny v seznamech

zařízení ve třetích zemích, která nepodléhají požadavku na uvedení v seznamech v:

 1. zařízení manipulující s produkty živočišného původu, na něž nejsou v příloze III nařízení (ES) č. 853/2004 stanoveny žádné požadavky;
 2. zařízení zabývající se pouze prvovýrobou;
 3. zařízení zabývající se pouze přepravou;
 4. zařízení zabývající se pouze skladováním produktů živočišného původu, které nevyžadují kontrolovanou teplotu skladování.

Doklady (čl.14)
Při dovozu do Společenství musí být zásilky produktů živočišného původu opatřeny dokladem splňujícím požadavky stanovené v příloze VI.
Tento doklad musí osvědčovat, že produkty splňují:

 • požadavky stanovené pro takové produkty v nařízení (ES) č. 852/2004 a v nařízení (ES) č. 853/2004 nebo požadavky, které jsou jim rovnocenné a jakékoli zvláštní dovozní podmínky stanovené v souladu s čl. 18 bodu 19.

PŘÍLOHA I

ODDÍL III

Četnost kontrol:
Příslušný orgán zajistí, aby alespoň jeden úřední veterinární lékař byl přítomen:

 • na jatkách při prohlídce před porážkou a po porážce
 • v zařízeních zpracovávajících zvěřinu při prohlídce po porážce.

úřední veterinární lékař nemusí být přítomen v době prohlídky před porážkou na jatkách, pokud je splněno následující:

 • úřední veterinární lékař nebo schválený veterinární lékař provedli prohlídku před porážkou v hospodářství, ze kterého zvířata pocházejí, zkontrolovali informace o potravinovém řetězci a sdělili výsledky kontroly úřednímu pomocnému veterinárnímu pracovníkovi na jatkách
 • úřední pomocný veterinární pracovník na jatkách se ujistil, že informace o potravinovém řetězci nepoukazují na možné problémy s bezpečností potravin a celkový zdravotní stav zvířete a životní podmínky zvířete jsou uspokojující,
 • úřední veterinární lékař se pravidelně přesvědčuje, že úřední pomocný veterinární pracovník vykonává tyto kontroly řádně

Úřední veterinární lékař nemusí být přítomen během prohlídky po porážce stále, pokud je splněno následující:

 • úřední pomocný veterinární pracovník provádí prohlídky po porážce a odkládá maso vykazující odchylky a ve škeré ostatní maso od téhož zvířete
 • úřední veterinární lékař následně prohlíží veškeré takové maso
 • úřední pomocný veterinární pracovník zaznamenává svůj postup a nálezy způsobem, který umožňuje, aby se úřední veterinární lékař přesvědčil, že jsou dodržovány normy

Tento pružný přístup nelze použít:

 • u zvířat, která byla nuceně poražena;
 • u zvířat, u nichž je podezření na chorobu nebo na patologický stav, který by mohl nepříznivě ovlivnit lidské zdraví;
 • u skotu ze stád, která nebyla prohlášena za úředně prostá tuberkulózy;
 • u skotu, ovcí a koz ze stád, která nebyla prohlášena za úředně prostá brucelózy;
 • v případě propuknutí nákaz uvedených v seznamu A nebo popřípadě v seznamu B OIE. To se týká zvířat ohrožených těmito nákazami, která pocházejí z určitých regionů podle článku 2 směrnice Rady 64/432/EHS (1);
 • pokud jsou nezbytné přísnější kontroly s ohledem na hrozící nákazu nebo určité nákazy uvedené v seznamu B OIE.

ODDÍL IV

Stanovuje postup prohlídky před porážkou a po porážce pro

 • skot
 • domácí ovce a kozy
 • domácí lichokopytníky
 • domácí prasata
 • drůbež
 • farmové zajícovce

Obsahuj vzor osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro živá zvířata i zvířata poražená v hospodářství (kap. 10).

PŘÍLOHA II-IV

obsahují bližší informace ke kontrolám týkajícím se živých plžů, produktů rybolovu, syrovému mléku a mléčným výrobkům


Nařízení EP a Rady č.882/2004

o úředních kontrolách zajišťujících ověřování shody s krmivovým a potravinovým právem, veterinárními předpisy a předpisy o pohodě zvířat
ke stažení


Toto nařízení stanoví obecná pravidla pro provádění úředních kontrol, zda jsou dodržována pravidla, jejichž cílem je zejména:

 • předcházet rizikům, která přímo nebo prostřednictvím životního prostředí hrozí člověku a zvířatům, tato rizika odstraňovat nebo snižovat na přijatelnou úroveň
 • zaručovat poctivé jednání v obchodu s krmivy a potravinami a chránit zájmy spotřebitelů, včetně označování krmiv a potravin a jiných forem informování spotřebitelů.

Prováděním úředních kontrol podle tohoto nařízení není dotčena primární právní odpovědnost provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků zajistit bezpečnost krmiv a potravin, která je stanovena v nařízení (ES) č. 178/2002

Definice (čl.1)

 • úřední kontrolou se rozumí jakákoli forma kontroly, kterou provádí příslušný orgán nebo Společenství
 • auditem se rozumí systematické a nezávislé šetření
 • ověřováním se rozumí kontrola toho, zda byly splněny stanovené požadavky
 • monitorováním se rozumí provádění plánované série pozorování nebo měření s cílem získat přehled o úrovni
 • inspekcí se rozumí zkoumání jakéhokoli aspektu krmiva, potraviny, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat
 • zadržením pod úředním dohledem se rozumí postup, jímž příslušný orgán zajišťuje, aby krmivo nebo potravina nebyly přemístěny nebo změněny do doby, než bude rozhodnuto o jejich místu určení

Kdy a jak se provádějí kontroly?

Členské státy zajistí, aby úřední kontroly byly prováděny pravidelně, na základě rizik a s přiměřenou četností.

Úřední kontroly se provádějí v kterékoli z fází produkce/výroby, zpracování a distribuce krmiv nebo potravin, zvířat nebo živočišných produktů (patří mezi ně kontroly krmivářských a potravinářských podniků, kontroly používání krmiv a potravin, kontroly skladování krmiv a potravin, kontroly procesů, materiálů, látek, činností nebo úkonů, včetně přepravy).

 • Úřední kontroly se provádějí bez předchozího oznámení a mohou být předem vyžádány.
 • Audity musí být předem ohlášeny.

Co musí příslušné orgány zajistit?

Musí zajistit aby:

 • a) úřední kontroly používání krmiv byly účinné a přiměřené
 • b) pracovníci provádějící úřední kontroly nepodléhali střetu zájmů
 • c) měly odpovídající laboratorní kapacity, dostatečný počet zkušených pracovníků s vhodnou kvalifikací, a mohly tak efektivně a účinně provádět úřední kontroly a kontrolní úkoly;
 • d) měly vhodná a řádně udržovaná zařízení a vybavení
 • e) měly pravomoci provádět úřední kontroly a přijímat opatření stanovená v tomto nařízení
 • f) měly pohotovostní plány a byly připraveny podle takových plánů při mimořádné události postupovat;
 • g) provozovatelé podniků byli povinni se podrobit jakékoli inspekci a aby byli nápomocni pracovníkům příslušného orgánu při plnění jejich úkolů

Příslušné orgány dbají o to, aby vykonávaly své činnosti s vysokou mírou průhlednosti.
Za tímto účelem musí být příslušné informace, které mají k dispozici, zpřístupněny veřejnosti co nejdříve.

Co zahrnují kontroly v rámci tohoto nařízení?

 • a) zkoumání kontrolních systémů zavedených provozovateli krmivářských a potravinářských podniků a získaných výsledků;
 • b) inspekce: zařízení prvovýrobců, krmivářských a potravinářských podniků, surovin, složek, pomocných látek, polotovarů, materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, prostředků a postupů pro čištění a údržbu a pesticidů, označování, obchodní úpravy a reklamy;
 • c) hodnocení postupů správné výrobní praxe a systémů HACCP
 • d) zkoumání písemností a jiných záznamů

Metody odběru vzorků a analýzy musí být v souladu s příslušnými pravidly Společenství nebo, pokud taková pravidla neexistují, s mezinárodně uznanými pravidly nebo protokoly nebo pokud taková pravidla nebo protokoly neexistují, s jinými vhodnými metodami.

Jaká laboratoř provádí analýzu odebraných vzorků?

Laboratoř jmenovaná příslušným orgánem.

 • příslušný orgán jmenuje laboratoře, které mohou provádět analýzy vzorků odebraných při úředních kontrolách.

Kdo vypracuje pohotovostní plán?

Členské státy.
Pohotovostní plány obsahují opatření, která se neprodleně provedou v případě, že je zjištěno, že krmivo nebo potravina představuje závažné riziko pro člověka nebo zvířata.

Toto nařízení dále obsahuje:

 • ÚŘEDNÍ KONTROLY PŘI VSTUPU KRMIV A POTRAVIN ZE TŘETÍCH ZEMÍ
 • PLÁNY KONTROL
 • ŠKOLENÍ KONTROLNÍCH PRACOVNÍKŮ

results matching ""

  No results matching ""