Ochrana zvířat (chovaných v souvislosti s hospodářskou činností) při přepravě

stáhnout celou stránku ve formě DOCX, PDF

Obsahuje:

 • Nařízení Rady a EP č. 1/2005
 • Nařízení Rady a EP č. 1255/97
 • Nařízení Komise (EU) č. 206/2010

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2005

o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97:
ke stažení


Oblast působnosti (čl. 1):

Nařízení se vztahuje na:

 • přepravu živých obratlovců prováděnou v rámci Společenství uskutečňovanou v souvislosti s hospodářskou činností

Nařízení se nevztahuje na:

 • přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností
 • přepravu zvířat přímo k veterinárnímu lékaři, nebo na veterinární kliniku a zpět podle pokynů veterinárního lékaře

Jedná-li se o přepravu prováděnou zemědělci u vlastních zvířat a vlastními dopravními prostředky na vzdálenost nejvýše 50 km od jejich hospodářství nebo o přepravu zvířat na pastvu zemědělci jejich vlastními dopravními prostředky, má nařízení omezenou působnost a relevantní zůstává pouze čl. 3 (ev. čl. 27) nařízení.

Definice: (čl. 2)

 • zvířaty se rozumí živí obratlovci
 • sběrnými středisky se rozumí místa jako hospodářství, sběrná střediska nebo trhy, na kterých se shromažďují domácí koňovití nebo domácí skot, ovce, kozy a prasata pocházející z různých hospodářství k vytvoření zásilek
 • průvodcem se rozumí osoba přímo odpovědná za dobré životní podmínky zvířat, která je doprovází během přepravy

 • výstupním místem se rozumí místo určené členským státem, ve kterém zvířata opouštějí celní území Společenství

 • cestou se rozumí celá přepravní operace od místa odeslání do místa určení, včetně případné vykládky, ustájení a nakládky na místech zastávek na trase

 • dlouhotrvající cestou se rozumí cesta trvající více než osm hodin počínaje okamžikem pohybu prvního zvířete zásilky

 • místem odeslání se rozumí místo, kde je zvíře poprvé naloženo na dopravní prostředek, za předpokladu, že zde bylo před odjezdem ustájeno po dobu nejméně 48 hodin.

 • místem určení se rozumí místo, kde je zvíře vyloženo z dopravního prostředku a ustájeno po dobu nejméně 48 hodin před dobou odjezdu, nebo poraženo

Obecné podmínky pro přepravu zvířat (čl. 3):

Nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat způsobem, který jim může přivodit zranění nebo zbytečné utrpení a musí být splněny tyto podmínky:

 • minimalizace délky trvání cesty a uspokojení potřeb zvířat během ní

 • způsobilost zvířat pro přepravu

 • vhodné konstrukční řešení dopravních prostředků použitých při přepravě (předcházení zranění a utrpení zvířat a zajištění jejich bezpečnosti)

 • pravidelná kontrola a zajištění dobrých podmínek zvířat během přepravy, zajištění dostatečného prostoru, přiměřeného vzrůstu zvířat a délce trvání cesty

 • zajištění napojení/nakrmení a poskytnutí odpočinku zvířatům během přepravy

Přepravní doklady (čl. 4):

Zvířata se nesmějí přepravovat, pokud v dopravním prostředku nejsou doklady uvádějící tyto informace:

 • původ a majitel přepravovaných zvířat,
 • místo odeslání,
 • den a čas odjezdu,
 • plánované místo určení,
 • očekávaná délka trvání cesty

Požadavky na přepravce (čl. 6):

Bez ohledu na vzdálenost přepravují přepravci zvířata vždy v souladu s technickými pravidly stanovenými v příloze I.
Osoby převážející zvířata na vzdálenost menší než 65 km nemusí mít jakékoli povolení.
Jsou-li zvířata přepravována na vzdálenost větší než 65 km

 • musí se zvířaty zacházet osoba, která absolvovala školení o odpovídajících ustanoveních příloh I a II
 • mohou uskutečnit POUZE pokud je přepravce držitel povolení vydaného příslušným orgánem
  • povolení přepravce pro cesty (podle čl. 10 odst. 1)
  • nebo povolení pro dlouhotrvající cesty (podle čl. 11 odst. 1)
 • smí silniční vozidlo, na němž se přepravují domácí koňovití, skot, ovce, kozy a prasata či drůbež, řídit a jako průvodce na něm působit pouze držitel osvědčení o způsobilosti podle čl. 17 odst. 2.

Kritéria pro udělení povolení přepravce pro dlouhotrvající cesty (čl. 11):

Žadatelé jsou usazeni ve členském státě, ve kterém žádají o povolení.
Pro udělení povolení přepravce domácích koňovitých, skotu, ovcí, koz, prasat či drůbeže v rámci dlouhotrvajících cest žadatelé předloží:

 • platné osvědčení o způsobilosti pro své řidiče a průvodce podle čl. 17 odst. 2 Žadatelé předloží:
 • platná osvědčení o schválení svých silničních dopravních prostředků používaných pro dlouhotrvající cesty podle čl. 18
 • údaje o postupech, které jim umožňují sledovat a zaznamenávat pohyb silničních vozidel, za něž odpovídají, a kdykoli během dlouhotrvající cesty navázat spojení s dotyčným řidičem
 • nouzové plány pro případ mimořádných situací

Příslušný orgán provede kdykoli během dlouhotrvající cesty namátkové nebo cílené kontroly, aby ověřil, zda jsou uvedené doby jízdy realistické a zda je při cestě dodržováno toto nařízení, zejména zda doby jízdy a doby odpočinku odpovídají limitům stanoveným v kapitole V přílohy I.

V případě dlouhotrvajících cest mezi členskými státy a se třetími zeměmi se kontroly v místě odeslání týkající se způsobilosti k přepravě podle kapitoly I přílohy I provádějí před nakládkou jako součást kontrol zdravotního stavu zvířat, podle odpovídajících veterinárních předpisů Společenství a ve lhůtách v těchto předpisech stanovených.

Kontroly jsou prováděny na výstupních místech a stanovištích hraniční kontroly.

Prodlení při přepravě

Během přepravy není možno zdržovat zásilky zvířat,

 • pokud to není nezbytně nutné pro dobré životní podmínky zvířat nebo z důvodu veřejné bezpečnosti.
  Pokud je nutné během přepravy pozdržet zásilku zvířat po dobu delší než dvě hodiny, příslušný orgán zajistí, aby byla přijata vhodná opatření týkající se péče o zvířat a případně aby zvířata byla nakrmena, napojena, vyložena a ustájena.
 • pokud neexistuje žádná jiná možnost, jak zajistit dobré životní podmínky zvířat, musí být zvířata humánním způsobem poražena nebo usmrcena.

Kontroly na místě jsou prováděny v souladu s postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

Příloha I: Technická pravidla, manipulace, doby odpočinku

Kapitola I – Způsobilost k přepravě

Zvířata mohou být přepravována pouze, jsou-li pro cestu způsobilá a všechna zvířata musí být přepravována za podmínek, které zaručují, že nedojde k jejich zranění nebo zbytečnému utrpení.

Za způsobilá k přepravě se nepovažují zvířata zejména pokud:

 • se bez bolesti nebo pomoci nemohou sama pohybovat
 • mají velké otevřené rány nebo výhřezy
 • jde o březí zvířata, u nichž již uplynulo 90 % či více očekávané doby březosti, nebo samice, které porodily v předcházejícím týdnu
 • jde o novorozená zvířata, která ještě nemají úplně zahojený pupek
 • jde o selata mladší 3 týdnů, jehňata mladší 1 týdne a telata mladší 10 dnů, (ledaže jsou přepravována na vzdálenost menší než 100 km)
 • jde o psy a kočky mladší 8 týdnů, pokud je nedoprovází jejich matka
 • jde o jelenovité v období, kdy se jim obnovuje paroží
 • (obecně poraněná zvířata a zvířata s fyziologickými potížemi nebo patologickými stavy)

Nemocná nebo poraněná zvířata však lze považovat za způsobilá k přepravě, pokud

 • jsou zraněna nebo nemocná lehce a přeprava jim nepřivodí další utrpení (v případě pochybností je nutno konzultovat veterinárního lékaře)
 • jsou přepravována za účelem směrnice Rady 86/609/EHS (1), jestliže je nemoc nebo poranění součásti výzkumného programu
 • jsou přepravována pod veterinárním dohledem kvůli veterinárnímu ošetření nebo stanovení diagnózy
 • jde o zvířata, která podstoupila veterinární zákrok v souvislosti s praktikami jako odrohování nebo kastrace, za předpokladu, že rány byly úplně zahojeny

Pokud zvířata onemocní nebo se poraní během přepravy:

 • musí být oddělena od ostatních
 • jakmile je to možné, musí jim být poskytnuta první pomoc, vhodné veterinární ošetření
 • je-li to nezbytné, musí být nutně poražena nebo usmrcena tak, aby jim nebylo způsobeno zbytečné utrpení

Kapitola II – Dopravní prostředky

Dopravní prostředky, kontejnery a jejich vybavení musí být navrženy, konstruovány, udržovány a provozovány tak, aby:

 • se předešlo zranění a utrpení a zajistila bezpečnost zvířat
 • zvířata byla chráněna před nepříznivým počasím, vysokými teplotami a nepříznivými změnami klimatických podmínek
 • byly čisté a dezinfikované atd.

Kapitola III – Postupy při přepravě

Zakázaná manipulace se zvířaty
Je zakázáno:

 • zvířata bít nebo kopat
 • používat tlak na zvlášť citlivé části těla tak, aby tím byla způsobená zbytečná bolest nebo utrpení
 • zavěšovat zvířata pomocí mechanických prostředků
 • zvedat nebo tahat zvířata za hlavu, uši, rohy, končetiny, ocas nebo srst, nebo s nimi zacházet tak, aby jim tím byla působena zbytečná bolest nebo utrpení
 • používat poháněče nebo pomůcky se špičatými konci
 • úmyslně zdržovat zvířata, která jsou poháněna nebo vedena prostorem, ve kterém se manipuluje se zvířaty

Oddělená přeprava zvířat je nařízena, pokud jde o:

 • zvířata různých druhů
 • zvířata významně odlišné velikosti nebo různého stáří
 • dospělé chovné kance nebo hřebce
 • samce v říji a samice
 • zvířata s rohy a zvířata bez rohů
 • zvířata navzájem nepřátelská
 • přivázaná a nepřivázaná zvířata

Kapitola V – Intervaly napájení a krmení, délka trvání cesty a doba odpočinku

Délka přepravy koňovitých skotu, ovcí, koz a prasat nesmí přesáhnout 8 hodin. Tuto dobu lze prodloužit, pokud jsou splněny doplňkové požadavky kapitoly VI (tzn. doplňková ustanovení pro dlouhotrvající cesty )

toto neplatí pro leteckou přepravu

Neodstaveným telatům, jehňatům, kůzlatům, selatům a hříbatům na mléčné výživě:

 • musí být po 9 hodinách cesty poskytnuta doba na odpočinek v délce alespoň 1 hodiny, která je dostatečná k podání tekutin a v případě potřeby k nakrmení
  • po tomto odpočinku může přeprava pokračovat po dalších 9 hodin (= 9h-1h-9h)

Prasata lze přepravovat

 • po dobu nejvýše 24 hodin
 • během cesty musí mít stálý přístup k vodě

Domácí koňovité lze přepravovat

 • po dobu nejvýše 24 hodin
 • během cesty musí být každých 8 hodin napojeni a v případě potřeby nakrmeni (= 8h - voda - 8h - voda -...)

Všem ostatním druhům zvířat

 • musí být po 14 hodinách cesty poskytnut odpočinek v délce nejméně 1 hodiny, zejména pro nakrmení a napojení

  • po této přestávce může přeprava pokračovat dalších 14 hodin (= 14h-1h-14h)

  Drůbež, domácí ptáci a domácí králíci musí mýt k dispozici vhodné krmivo a vodu v přiměřeném množství, s výjimkou cesty trvající méně než:

  • 12 hodin bez ohledu na dobu nakládky nebo vykládky nebo
  • 24 hodin u mláďat všech druhů za předpokladu, že se přeprava uskutečňuje do 72 hodin po vylíhnutí

Přepravovaní psi a kočky musí

 • být nakrmeni v intervalech nejvýše 24 hodin
 • napájeni v intervalech *nejvýše 8 hodin
 • musí být k dispozici jasné písemné pokyny o krmení a napájení.

Po uplynutí stanovených dob musí být zvířata vyložena, nakrmena a napojena a musí jim být poskytnut odpočinek po dobu alespoň 24 hodin.

Příloha II - Kniha jízd

Kniha jízd se skládá z těchto oddílů:

 • oddíl 1 — Plánování
 • oddíl 2 — Místo odeslání
 • oddíl 3 — Místo určení
 • oddíl 4 — Prohlášení přepravce
 • oddíl 5 — Vzor zprávy o mimořádných událostech

Nařízení Rady (ES) č. 1255/97

o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS
ke stažení


Kontrolní stanoviště (čl. 1-)

Kontrolní stanoviště (dříve místa zastávek) jsou místa, na kterých zvířata odpočívají nejméně 12 hodin. (podle nařízení 1/2005, přílohy I)

Členské státy zajistí, že jsou kontrolní stanoviště schválena příslušným orgánem členského státu, na jehož území se nacházejí. Po schválení mu přidělí specifické schvalovací číslo (čl.3)

 • toto schválení může být omezeno na jeden nebo více druhů zvířat nebo na některé kategorie zvířat a nákazový status

Členské státy oznámí Komisi aktualizovaný seznam schválených kontrolních stanovišť.

Kontrolní stanoviště smí ustájit pouze zvířata se stejným nákazovým statusem a smí být použita výhradně pro: (čl.4)

 • příjem
 • nakrmení
 • napojení
 • odpočinek
 • ustájení
 • ošetření
 • odeslání zvířat která jsou tudy přepravována a mají stejný nákazový status

  jako kontrolní stanoviště může být také schválen prostor sběrných středisek, pokud vyhovuje požadavkům tohoto nařízení

Majitel nebo každá fyzická nebo právnická osoba, která provozuje kontrolní stanoviště, je odpovědná za dodržování příslušných ustanovení tohoto nařízení: (čl. 5) Zejména je povinna:

 1. Zajistit, aby

  • zvířata v místě zastávky zůstávala ve stejných skupinách, v nichž byla původně odeslána
  • každá zásilka zvířat byla umístěna ve zcela samostatných zařízeních, která jsou řízena podle instrukcí úředního zvěrolékaře
  • zvířata byla při pobytu v místech zastávky krmena a napájena ve správnou dobu s ohledem na příslušný druh zvířat a aby byl pro tento účel poskytnut dostatek krmiva a tekutin
 2. Přijmout pouze zvířata, která byla označena v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství

 3. V případě potřeby zavolat zvěrolékaře.

 4. Zaměstnávat osoby, které mají odpovídající schopnosti a znalosti a jsou odborně způsobilé a při manipulaci se zvířaty, dodržují ustanovení týkající se dobrých životních podmínek zvířat

Než zvířata opustí kontrolní stanoviště, potvrdí úřední veterinární lékař v knize jízd (viz. příloha II nařízení č. 1/2005), že zvířata jsou schopna pokračovat v cestě. Členské státy mohou stanovit, že výdaje vynaložené v souvislosti s veterinární kontrolou hradí dotčený hospodářský subjekt.

Pozn. Dle údajů dostupných na stránkách Státní veterinární správy (SVS) bylo na území České republiky ke dni 29. 8. 2018 celkem 5 schválených kontrolních stanovišť. Všem provozovatelům těchto stanovišť bylo zároveň uděleno schválení pro provoz sběrného střediska (k 29. 8. 2018 schváleno celkem 14 sběrných/shromažďovacích středisek).


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 206/2010

kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení
ke stažení


Nařízení stanovuje: (čl. 1 a 3)

 • požadavky a vzor veterinárního osvědčení, které je nezbytné pro vstup následujících zvířat/zásilek čerstvého masa na území EU (příloha I)
  • kopytníci
  • zvířata uvedená na seznamu v části 2 přílohy IV (včelovité)
  • čerstvé maso kopytníků a koňovitých určené k lidské spotřebě, kromě masných polotovarů
 • seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, ze kterých je povoleno dovážet zásilky/zvířata (příloha I)
 • seznam zvířat a zásilek, které je možno do EU ze zemí/území na seznamu přivážet (příloha I)
 • v příloze I jsou definované zvláštní podmínky dovozu některých druhů zvířat z některých zemí/území na seznamu (odběry vzorků, vyšetření na určité nákazy...)

Nařízení dále definuje požadavky na dobu a způsob transportu zvířat, jejich zdravotní stav a nákazovou situaci v chovu.

Toto nařízení se nevztahuje na vstup nezdomácnělých zvířat na území Unie:

 • za účelem představení nebo výstav, kde tato živá zvířata nejsou obvykle držena či chována
 • jako součásti cirkusu
 • určených pro schválené organizace, schválené instituty, nebo schválená střediska

Obecné podmínky pro vstup živých zvířatna území unie (kap. II)

Zásilky kopytníků a čerstvého masa z nich mohou být puštěny do Unie, pouze pokud splňují následující podmínky: (čl. 3)

 1. pocházejí ze třetích zemí, území nebo jejich částí uvedených v příloze I
 2. doprovází je příslušné veterinární osvědčení, které vyplní a podepíše úřední veterinární lékař vyvážející třetí země
 3. splňují požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení
 4. členský stát určení si může stanovit dodatečné požadavky uvedené ve veterinárním osvědčení

Zásilky některých druhů včelovitých mohou být puštěny do Unie, pouze pokud splňují následující podmínky: (čl.7)

 1. pocházejí ze třetích zemí, území nebo jejich částí uvedených v příloze II, kde výskyt moru všelíhi plodu, brouka Aethinabtumida a roztoče Tropilaelaps podléhá povinnému hlášení
 2. zásilka je provázena příslušným veterinárním osvědčením vyplněným a podepsaným úředním inspektorem vyvážející třetí země
 3. zásilka sestává buď z klecí s královnou (jedna královny se 20ti členným doprovodem) nebo z kontejneru čmeláků (kolonie max. 200 ks)

Časové omezení doby přepravy (čl.9)

 • zvířata budou propuštěna pouze do 10 dnů od vydání veterinárního osvědčení
 • při přepravě po moři se lhůta prodlouží na dobu odpovídající délce cesty po moři, kterou potvrdil velitel lodi

Související právní předpisy:

 • Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/188/EU ze dne 18. dubna 2013 o výročních zprávách o nediskriminačních inspekcích provedených podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97
 • Směrnice Rady 1999/74/ES kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic
 • Směrnice Rady 2008/119/ES kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat
 • Směrnice Rady 2008/120/ES kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat

results matching ""

  No results matching ""